3.6.2020
Kategorie: Ekonomika, Exklusivně pro PP

Neslavné výročí novelizace vyhlášky ministerstva dopravy se blíží

Sdílejte článek:

RUDOLF MLÁDEK

MLADEKRVyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je na základě zákonného zmocnění a s ohledem na odborné zaměření jejího obsahu vydávána Ministerstvem dopravy po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Pro vymezení adekvátních podmínek zdravotní způsobilosti je z hlediska věcné působnosti rozhodující názor Ministerstva zdravotnictví. Poslední novelizace vyhlášky pod číslem 149/2019 Sb., vstoupila v účinnost dnem 1. července 2019. Tato novelizace však obsahuje zásadní kontroverzní ustanovení.

Dne 28. září 2019 byla zahájena komunikace s ministerstvem dopravy, zda ustanovení o zdravotní způsobilosti osob při provozování dráhy, především strojvedoucích, je v souladu s platnou legislativou. Vyhláška totiž dává možnost žádat o licenci i osobám trpícím nemocí diabetes mellitus I. typu (lidově cukrovkou), ačkoliv tomu tak v minulosti nebylo vzhledem k možnému riziku hypoglykemie s následkem selhání výkonu strojvedoucího. Došlo k právní úpravě paragrafů i přílohy A, která dokonce ponechává na žadateli o licenci strojvedoucího, aby sám zvážil či zhodnotil riziko , zda se může dostat do hypoglykemického stavu. Novelizaci vyhlášky pod číslem 149 podepsal dne 11. června 2019 tehdejší ministr dopravy Vladimír Kremlík. Vyvstaly zákonitě otázky, zda nehrozí aplikací novelizace vyhlášky riziko obecného ohrožení (§272 a 273 Tr. Zákona).

Dne 30. září 2019 na otázky ke kontroverzní novelizaci vyhlášky reagoval přímo tehdejší ministr Vladimír Kremlík, který ve své odpovědi uvedl, že požadavek Odborového sdružení železničářů na úpravu zdravotní způsobilosti osob s diabetes mellitus, uplatněný v mezirezortním připomínkovém řízení, byl předán Ministerstvu zdravotnictví k odbornému vyjádření. Ministerstvo zdravotnictví se vyjádřilo kladně a doporučilo provést úpravu shodnou s již platnou úpravou v „silniční“ vyhlášce č. 277/2004 Sb. pro skupinu 2, tj. pro řidiče „profesionály“. Vyhláška č. 101/1995 Sb. tak byla upravena na doporučení Ministerstva zdravotnictví přesně podle vzoru již stávajících požadavků v oblasti silniční dopravy.

Ministr Kremlík dále zdůraznil, že novelizace vyhlášky v žádném případě neumožnila, aby se strojvedoucím stal člověk s cukrovkou bez dalšího. Podle jeho stanoviska je věcí odborného lékaře, jakým způsobem po odborném vyšetření posoudí a zhodnotí stav konkrétní osoby a zda umožní či naopak neumožní dané osobě vykonávat činnost strojvedoucího. Každý lékař je při výkonu svého povolání vázán medicínskými postupy, postupy tzv. lege artis a v neposlední řadě možnou odpovědností za jejich nedodržení. Podle Kremlíka pak výsledné posouzení je svěřeno výhradně lékařům, nikoli snad ponecháno na uvážení samotného žadatele. „Jedná se však o otázky z oblasti zdravotnictví, které nespadají do kompetence Ministerstva dopravy,“ zdůraznil ministr Kremlík

Ještě téhož dne, tj. 30. září 2019 byl uplatněn dotaz u ministerstva dopravy (MD), zda obsah novelizace vyhlášky byl konzultován se speciálními lékařskými pracovišti a to u poliklinik v Praze, Plzni, Olomouci, Ostravě, Nymburku a České Třebové, které zdravotní způsobilost řeší, a zda k věci samé vydala oficiální stanovisko Společnost pracovního lékařství České lékařské společnosti J. E.Purkyně a zda bylo vůbec od těchto institucí vyžádáno stanovisko. Dotaz byl doprovázen žádostí, zda by bylo možné do příslušného spisu nahlédnout.

Dne 2. října 2019 na osobní schůzce s ministrem Kremlíkem bylo dohodnuto, že obsah novelizace zde uváděné vyhlášky bude projednán s náměstkem ministra Ladislavem Němcem, protože v oficiálním předkladu k podpisu novelizace vyhlášky úředníci MD výslovně uvedli: „U strojvedoucích se konkrétně jedná o zrakovou ostrost a onemocnění diabetem mellitem. Před započetím legislativního procesu předkladatel konzultoval dotčené subjekty z řad odborné veřejnosti – tj. zástupce dopravců, provozovatele dráhy SŽDC a odborové organizace působící na železnici.“ Nikde ale nebyli uvedeni žádní odborní lékaři, kteří by se k novelizaci vyhlášky vyjadřovali.

Na setkání s náměstkem ministra dopravy Ladislavem Němcem a jeho týmem 24. října 2019 bylo konstatováno, že lékařské podmínky novely vyhlášky odsouhlasilo Ministerstvo zdravotnictví (MZd.), konkrétně ze Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví, vedeného tehdejší náměstkyní a hlavní hygieničkou Evou Gottwaldovou.

Opakované setkání s náměstkem Němcem dne 5.listopadu, tentokráte za vynucené účasti odborných lékařů z dopravního zdravotnictví, potvrdilo, že odborná lékařská veřejnost nebyla (!) k novelizaci vyhlášky přizvána. Dále přineslo dohodu o tom, že MD s ministerstvem zdravotnictví vyvolá jednání, protože odborní lékaři důrazně upozornili na to, že novelizace vyhlášky přináší řadu zásadních lékařských problémů. Výhrady lékařů k předmětné novelizaci vyhlášky byly následně písemně zaslány přímo náměstku MD Němcovi. Ministerstvo dopravy skutečně dopisem sp.zn. 20/2019-1300ZP/1 ze dne 25. listopadu 2019 kontaktovalo ministerstvo zdravotnictví a pod číslem PID MZDRX 0188 ADQ byl dopis na MZd. zaregistrován.

Dne 4. prosince 2019 jsme se obrátili na Odbor ochrany veřejného zdraví, spadají pod úsek hygieny MZd. náměstkyně Gottwaldové, s tím, že uvítáme jednání k novelizaci zde uváděné vyhlášky zvláště poté, co návrh novelizace byl z tohoto odboru rozsáhle připomínkován.

„Primární nesrovnalosti vidíme již ve zmocnění zákona, kdy předkladatel vychází ze stávajícího textu vyhlášky, čímž dochází k prohlubování nedostatků a současně také v aplikaci přímo použitelného právního předpisu a to nařízení Komise 2015/995, kterým se mění rozhodnutí 2012/757/EU o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii,“ píše se ve stanovisku Odbor ochrany veřejného zdraví již dne 16.listopadu 2018 pod sp.zn. MZDRE 48236/2018-2/0VZ. Přesto konečné stanovisko za MZd. k předložené novele bylo kladné, bez toho, že by připomínky z vlastního odboru byly v konečné znění novelizace vyhlášky plně vypořádány.
20. ledna 2020 jsme se obrátili na nového ministra dopravy Karla Havlíčka s tím, že platná a účinná novelizace vyhlášky číslo 101/1995 Sb. v její poslední novelizaci pod číslem 149/2019 Sb. obsahuje kontroverzní možnost, že strojvedoucí smí řídit železniční vozidlo i jako diabetik a uživatel inzulínu. To podle odborných lékařů ale zakazuje Nařízení Komise (EU) 2015/995 ze dne 8. června 2015 a odporuje to i dohodě s Mezinárodní železniční unií (UIC)

30. ledna 2020 jsme odeslali podrobnější dopis ministru dopravy Karlu Havlíčkovi s tím, že komunikace MD s ministerstvem zdravotnictví na úrovni náměstkyně Gottwaldové je (pro nás nepřekvapivě) nulová a věc sama, tj. úprava novelizované vyhlášky, stále není dořešena.

18.února 2020 ministr Karel Havlíček nám mj. napsal: „ …bude nejefektivnější , pokud Vaši pomoc nabídnete příslušným místům na MZd, aby Vaše důležitá stanoviska a doporučení byla plně vzata v úvahu. Následnou dohodou mezi MD a MZd jsme získali souhlasné stanovisko k přenesení této vyhlášky plně do gesce MZd.“

Dne 19.února 2020 odeslaný dopis (e-mail) na náměstkyni MZd. Gottwaldovou mj. obsahoval odůvodnění dosavadního postupu a stanovisko naší Asociace pro veřejnou dopravu z.s., že zmíněná novelizace vyhlášky MD č. 149/2019 Sb. je jednak v rozporu s nařízením Evropské komise č. 995/2015 z 8. června 2015, ale především je sporná v oblasti vyškolení pracovníků v drážní dopravě závislých na užívání inzulínu, neboť je jinak řešena situace při vstupní prohlídce těchto pracovníků a jinak řešena při periodické prohlídce atd. V příloze bylo zasláno i kritické stanovisko ředitele z Dopravního zdravotnictví a připomínka slibu specializovaným lékařům, že budou k jednání o novém obsahu vyhlášky přizváni, neboť jejich odborné výhrady byly a jsou nesporné. Reakce byla opět nulová.

Závěrem můžeme konstatovat, že dosud neproběhlo žádné jednání s lékařskou odbornou veřejností, nebyla provedena žádná náprava kontroverzní novelizace vyhlášky, byl v mezidobí odvolán ministr dopravy Kremlík, byla odvolána z MZd. náměstkyně Gottwaldová, byl marně napsán e-mail na ministra zdravotnictví a odborná lékařská veřejnost jen nevěřícně hledí na to, jak v zásadě banální problém není nikdo ani ve lhůtě téměř jednoho roku vyřešit.

Žadatelé o licenci strojvedoucího s nemocí diabetes mellitus (cukrovka ) jsou samozřejmě v souladu s platnou vyhláškou přijímáni do nákladných kurzů, aby celé jejich vyškolení bylo po jednom roce zbytečné. Roční nemalá práce naší asociace, (vykonaná zcela zdarma), byla zmařena naprostým nezájmem odpovědných úředníků a politiků. Výše popsaná rizika i náklady proto zůstávají realitou, protože dotčená česká ministerstva jsou řízena s neuvěřitelnou alibistickou neschopností.

Redakce
Sledujte PP

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...