27.8.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Ze světa

Změna klimatu, CO2 a jiné triky a manipulace

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Dva významní američtí vědci se vyjádřili k novým příkazům EPA (Agentura pro ochranu životního prostředí), které požadují podstatné snížení vylučování CO2 při výrobě elektřiny, že tyto požadavky, pokud použity, budou mít katastrofální následky pro celý svět a přitom nejsou vůbec vědecky podloženy.

Zmínění vědci, William Happer, bývalý profesor fyziky na prestižní Princetonské universitě a Richard Lindzen, bývalý profesor atmosférické vědy v neméně prestižním Massachusettském institutu technologie (MIT) řekli, že směrnice EPA jsou založeny na politických názorech, kdy jsou použité informace zmanipulovány s pomocí spekulativních prostředků, které se pokaždé ukážou v zásadě špatné. A hlavně jsou velmi daleko od pravdy.

Podle nich, nevědecké postupy při vypracovávání podkladů pro EPA nařízení spoléhají na souhlas ostatních, na názor vlády, na modelování situace, které nikdy nefunguje. Ti, kteří tyto podklady připravují si záměrně vybírají jen některé informace a opomíjejí obrovské množství dalších, které se jim zrovna nehodí. To není vědecký přístup.

Všechny jejich analyzy, které předpovídaly katastrofální globální oteplení selhaly, když přišlo na ten hlavní test, což je test skutečnosti a naměřených hodnot. Jejich podklady pro tato tvrzení jsou nesprávné již celá desetiletí.

600 milionů let CO2 v ovzduší, spolu s naměřenými výkyvy teploty zřetelně dokazují, že mezi těmito dvěma není žádné spojení. Ne, vysoká hladina CO2 nezpůsobuje globální oteplování. Často používaná hrozba zvýšení CO2 o 140 částic na milion od začátku průmyslového období je zanedbatelná, když uvážíme změny v obsahu CO2 skrze celou geologickou historii země.

Zvýšení CO2 v atmosféře znamená více zeleně, více potravin pro lidstvo. Všecko lépe roste a prosperuje. Snížit CO2 na nulu, jak je plánováno, by znamenalo celosvětový hlad.

Páni profesoři ovšem nechápou, že to je přesně co globalisté, skrze jejich organizace, z nichž jedna je i EPA, zkoušejí docílit.

Jak si dnešní ‘věda‘ představuje vliv CO2

Globalisté nanutili na celý svět názor, že při spalování tak zvaných ‘fosilních‘ paliv, tato vylučují do atmosféry velké množství kysličníku uhličitého. Ten absorbuje sluneční světlo a vytváří ‘skleníkový vliv‘ tím, že sluneční záření zadržuje, čímž otepluje zemi.

Dva dříve zmiňovaní profesoři vysvětlují, že tento názor postrádá jednu důležitou informaci a to je informace o snižování vlivu CO2 ve vyšších koncentracích na atmosféru. Když vezmeme současný stav CO2, což je asi 400 částic na milion (zanedbatelné množství), tak to sníží radiaci do vesmíru o asi 30% ve srovnání s tím, kdyby žádný CO2 v atmosféře nebyl. Zároveň dojde k menšímu oteplení, ale díky za to, aspoň je naše země obyvatelná.

Jenže kdybychom toto množství CO2 zdvojnásobili, ze 400 na 800 částic na milion, to by trvalo velice dlouho a vyzařování radiace do vesmíru by se tím snížilo pouze o jedno další procento! Tedy dohromady 31%. To je jev, kterému se říká nasycení a je to velmi dobře známo déle než celé jedno století.

Když sledujeme skutečné teplotní údaje, tak na příklad v Americe byly nejvyšší teploty někdy v polovině 1930. let. Jenže lidé, kteří tyto informace předkládají veřejnosti upravili tyto údaje a snížili o něco čísla ze 1930. let a naopak, zvýšili současná měření. Takže to pak vypadá, že teď je větší teplo, než ve skutečnosti je. To všecko je měněno, aby to sedělo dohromady s tvrzením, že právě probíhá globální oteplování.

Podle NASA, velká většina vědců, celých 97% souhlasí s tím, že lidé sami způsobují globální oteplování a změnu klima. Po nich to samozřejmě opakuje celý svět. Jenže zde je jeden hlavní problém: souhlas není věda. Skutečná věda postupuje na podkladě důkazů a ne na podkladě souhlasu ostatních. Ale co můžeme požadovat od vědců, kteří jsou placeni za to, že souhlasí a nesouhlas by jim vynesl ztrátu dobrého zaměstnání?

Kolik je CO2 v ovzduší?

Když si uvědomíme, že kysličníku uhličitého je v zemské atmosféře pouhých 0,04%, neboli 421 částic na milion (dále: č/mil), tak se musíme nutně ptát, o co těm bláznivým globalistům skutečně jde. Je to opravdu příliš mnoho CO2 v ovzduší anebo tady jde o něco jiného? Může mít tak zanedbatelné množství ten význam, který je mu připisován?

Ernst-Georg Beck prošel více než 90 000 přesných chemických rozborů obsahu CO2 ve vzduchu, které se datovaly od r. 1812. Tyto dokumenty byly vytvořeny různými vědci, kteří se atmosférickým měřením postupem let zabývali. Beck také zkoumal led na Antarktidě, kde je možno ze vzduchových bublin, v ledu zadržených, vyčíst mnoho informací o naší zemi. Zjistil, že obsah CO2 skutečně podléhal změnám, kdy nejvyšší hladina byla kolem r. 1825, 1857 a 1942.

Je jisté, že měření obsahu CO2, prováděno různými lidmi v různých částech světa se mnohdy může lišit, i když se všichni z nich pokoušeli získat tyto hodnoty v místech, která byla poměrně neutrální, nevyskytovaly se tam žádné velké průmyslové objekty a nedocházelo k ovlivnění ničím jiným.

Před tak zvanou průmyslovou revolucí byl obsah CO2 ve vzduchu poměrně stejný, zhruba 280 č/mil. Jeho hodnoty začaly narůstat někdy kolem r. 1800. Napřed se jeho množství zvyšovalo poměrně pomalu, později rychleji, až dostoupilo 367 č/mil kolem r. 1999. Je uvažováno, že k tomu docházelo v souladu s vyvíjejícím se zemědělstvím.

Beck usoudil, že názor, v současné době propagovaný, kdy je zvýšení obsahu CO2 v ovzduší přičítáno spalování tzv. ‘fosilních paliv‘ opomenul vzít v úvahu spojitost mezi naměřenými hodnotami CO2 a slunečními cykly, spolu s měsíčními obdobími, kterým až doposud nikdo nevěnoval pozornost, viz grafické znázornění výše.

Současná teorie o skleníkových plynech je založena na podkladě měření atmosféry dvěma vědci, což byli G.S. Callendar a C.D. Keeling, s jejichž názory převážná většina ostatních vědců, kteří se též zabývali atmosférickým měřením, nesouhlasili. Takže můžeme říci, že většina vědeckého výzkumu byla odsunuta bokem, protože nepodporoval teorii, která byla propagována, což bylo navyšování CO2 kvůli spalování.

Věrohodnost výsledků bádání Ernsta-George Becka (1948-2010) je potvrzena mnohými současnými vědci z celého světa, kteří s ním spolupracovali. Byli to mezi jinými Dr. L. Brake (Giessen, Německo), Jana Farová (Tábor, ČR), Franziska Rogger (Bern, Švýcarsko), Dr. W. Wranik (Rostock, Německo) a mnoho jiných. Jeho internetová stránka www.biokurs.de je stále funkční a obsahuje spoustu přídavných informací.

Je to vůbec možné odstranit veškerý CO2 z ovzduší?

Ta snaha tady je, ale není založena na skutečných, použitelných informacích, ale spíš na výmyslech. Mezinárodní energetická agentura (IEA, International Energy Agency) vydala v květnu 2021 program, podle kterého má být do r. 2050 docílen nulový obsah CO2 v zemském ovzduší. Je to jakýsi návod pro klimatické fanatiky v čele se současným americkým presidentem Bidenem. A jelikož vždy poslušná a zjevně hloupá media všecky tyto dobře znějící příkazy poctivě zveřejnila, nikdo si nedovolil dokument vystavit patřičné a nutně potřebné kritice.

Jejich plán je samozřejmě neuskutečnitelný. Předně, byl vypracován na podkladě situace v Číně, která vytváří nejvíc skleníkových plynů a která dříve souhlasila se snížení produkce CO2 na nulu do konce r. 2021.

Další problém leží v tom, že abychom mohli nahradit energii, vznikající spalováním, k tomu potřebujeme mnohem více elektřiny. Řekněme, že by 30% navýšení mohlo stačit, ale s největší pravděpodobností se bude jednat spíš o 50% nárůst. Také by nutně došlo k tomu, že by bylo mnohem větší území zabráno solárními a větrnými elektrárnami. Tyto jsou ve skutečnosti velice drahé, náročné na údržbu, neekologické a neekonomické.

Evropská unie to řeší po svém!

Už sice zakázali prodej aut s výbušnými motory po r. 2035, i když nemají za pohonné látky tohoto typu náhradu. Jinak řečeno, říkají ‘hop‘ ještě než skočí. Teď tento nesmysl trošku upravili, když prohlásili, že bude možnost používat hořlavá paliva, ale jen taková, která nevylučují uhlík. No, hodně štěstí při hledání něčeho takového ve velkém.

Ta zázračná paliva se nazývají e-paliva, těžko říct proč. Německý ‘Potsdam institut‘, který se zabývá klimatickými podmínkami již vypracoval studii, která zřetelně ukazuje na to, že přitom nepoužívali mozky. Těch e-paliv by bylo potřeba takové množství, že není možné zajistit jejich výrobu a dopravu, o ceně nemluvě. Ani chemických továren, které by měly potřebnou výrobní kapacitu není na celém svět dost.

E-paliva mají prý být hlavně tekuté uhlovodíky. Základem je výroba vodíku elektrolyzou a tento je pak sloučen s CO2 na uhlovodík. Pro celý proces má být použita zelená energie a e-paliva pak budou používána ve všem co se hýbe, v autech, v letadlech a v lodích.

Je to samozřejmě nesmyslný nápad a hodně lidí už to tak konečně začínají vidět. Dokonce i vlády evropských států to začínají chápat, což je pozoruhodné. Obrátily se na Brusel s požadavkem o odstranění tohoto nedosažitelného cíle a vedení Unie muselo ze svých požadavků řádně slevit.

Elektrická auta nejsou v tomto případě žádné řešení. Jejich baterie jsou drahé, těžké a jejich výroba je nesmírně nepřátelská vůči životnímu prostředí. K výrobě je zapotřebí drahých minerálů, které jsou dobývány v Číně a baterie samotné mají sklony k samovolnému vznícení a vybuchnutí. Už se vyskytují místa, jako na příklad vory, které převážejí cestující ze Skandinávie do Evropy a nazpět, kde jsou elektrická auta zakázána.

A i kdyby byly tyto překážky odstraněny, elektřina je stále dál vyráběna spalováním uhlí a s tak velkou spotřebou, jakou by si diktovala dokonalá elektrifikace, by nebylo možno poptávku pokrýt. Nemluvě o tom, že takový druh výroby je velmi daleko od ‘zelených ideálů‘ globalistů.

Čína se vymkla jako první

Čína odmítla vstoupit do globalistického ráje, ve kterém není v ovzduší ani zblo kysličníku uhličitého. Nehodlají (a ani nemohou) se těmto požadavkům podrobit, pokud chtějí dále vyrábět, budovat a mít potravu pro své lidi.

Číňané řekli, že se o své záležitosti postarají sami a nepotřebují být ovlivňováni nikým zvenčí. Je to ovšem radikální změna od jejich slibu z r. 2015, kdy byli odhodláni snížit vylučování CO2 nejpozději do r. 2030.

Jaksi záhadně, tupohlavé vedení Evropské unie začíná chápat, že jejich klimatické cíle jsou nesmyslné a že je není možno docílit. Snad k tomu přispívá i úpadek podpory politické strany Zelených v Německu, která je se svými 14% volebních hlasů hluboko pod 22% AfD. Jediná další strana, která ještě předčí AfD je Koalice, která má 26%.

Také Marine Le Pen získává více podpory voličů ve Francii, kde nejspíš už mají dost Macronových protilidských a proticivilizačních triků.

Lidé též začínají chápat, že zelená obluda je stále dál obluda, ať se na ni člověk dívá ze které strany chce. Když si spočítají cenu elektřiny v Evropě a její neustálé zvyšování, tak každého přejde chuť topit v zimě elektřinou, nebo vlastnit elektrické auto. Neznám přesně ceny elektřiny v Evropě, ale myslím, že je to něco jako 25 centů na 1 kWh, kdežto v Americe je to asi 5 centů na stejné množství. A i tam se krásný sen o ježdění málem zadarmo rozplývá jako mlha, když do ní zasvítí slunce vědění o dalších nevýhodách elektrických aut.

Manipulace informací

Přesto se mnozí bojí, co kdyby měla media pravdu a bylo to opravdu s naším ovzduším tak špatné. Špatné to je, ale jinak, než o tom media mluví. Chemtrails, které globalisté vypouští na oblohu za účelem zničení přírody a všeho živého s ní, se rovněž postaraly o narušení ochranné ozonové vrstvy, takže tato není schopna odfiltrovat škodlivé sluneční paprsky tak, jak to činila dříve. Spolu s tím jde mnoho dalších vlivů, které jsou před námi tajeny.

Zato jsou vyzdvihováni strašáci ve formě tajících ledů na Antarktidě, zvyšování mořské hladiny a zvyšování zemské teploty, nebo výskyt lesních požárů, které vznikají často kvůli příliš velkému horku a suchu. I když v poslední době se jedná spíš o žhářství.

Všechny tyto údaje jsou zkreslovány celkem šikovným způsobem. Jako příklad, zvyšování teploty na zemi je na grafu níže ukázáno od r. 1960 (levý graf) a je udán počet dnů v roce, kdy byly vysoké teploty. Můžeme zjevně vidět vzestupný směr a totéž viděla media a novináři, kterým byly tyto informace předány.

Jenže tento obrázek je jen malá část celkového stavu, který je znázorněn na grafu vpravo, nazvaném ‘Skutečná situace‘. Před rokem 1960 byly teploty mnohem vyšší než dnes a přesto, nikdo nevolal do světa o pomoc, neobviňoval dobytek a lidstvo. Počasí se mění, to je známo a v Americe se mu říká bláznivé.

Stejným způsobem jsou zkresleny všecky ostatní informace toho druhu. Zde je nejdůležitější vybrat správnou dobu, kdy začít. Ledy na Antarktidě tají již od r. 1979; mořská hladina stoupá od r. 1920 a lesní požáry jsou stále častější od r. 1983.

Když budete číst zásady ‘Zeleného údělu‘ (Green Deal), tak zjistíte, že jsou skoro stejné jako Marxovo komunistické Manifesto. Nám jsou vyprávěny báchorky o změně klima a přitom jde o změnu finanční, kdy nám globalisté vytahují peníze z kapes a cpou si je do svých vlastních.

V r. 2010 prohlásil vedoucí ‘Mezivládního výboru pro změnu klima‘ (Intergovernmental Panel on Climate Change), Dr. Ottmar Endenhofer, že: „Ve skutečnosti rozdělujeme světové bohatství s pomocí klimatické politiky … Je nutné se oprostit od iluze, že mezinárodní klimatická politika je politikou životního prostředí. Ta nemá s životním prostředím téměř nic společného.“

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
7 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)