21.1.2023
Kategorie: Společnost

Nové světové zřízení globalistů: 4. Sabbateáni

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Nový světový řád, neboli NWO, či také Great Reset má ještě jiné kořeny a sice z roku 1666. Jedná se o tak zvané Sabateánské hnutí, které v té době vzniklo. Člověk židovského původu jménem Sabbatai Zevi, také Šabetaj Sebi, nebo Šabsai Cvi (1626-1676) se tehdy prohlásil za mesiáše a dobrá polovina veškeré tehdejší židovské populace v něho uvěřila.

Zevi se narodil v r. 1626 v Turecku jako sefardický Žid a stal se židovským rabínem ve Smyrně (dnes Izmir) v Turecku. Jeho učení bylo založeno na Talmudu a na Kabbale. Byl to zvláštní náboženský kazatel, protože hlásal spásu skrze hřích. Dny půstu změnil na dny slavností, dny pohlavních zvrhlostí a orgií. Jeho stoupenci si půjčovali manželky, znásilňovali své děti a pořádali nábožensky podložené orgie. Zevi učil, že k tomu, aby byli lidé spaseni, musí být každý zákon porušen, čím víc, tím líp.

Kabbala, kterou učil byla Lurianická Kabbala (napsal ji Izák Luria), která propagovala okultní, hlubší podstatu židovského mysticismu a byla založena na babylonském okultismu a numerologii. (Každý druh Kabbaly je napůl čarodějnictví.)

Na základě Kabbaly tvrdil, že existuje magický, nadpřirozený vztah mezi tím, co se děje a časem, což vyjadřoval písmeny a číslicemi. Také numerologické hodnoty kalendářních dnů byly vyzdvihovány spolu s tvrzením, že židovský mesiáš se objeví 18. den (6+6+6), šestého měsíce v roce 1666. Protože číslo 666 je znamení Satana, tak můžeme usuzovat, že zmíněný židovský mesiáš je Satan sám. Tento měl podle víry mnohých přijít na svět, aby všecky Židy uvedl zpátky do jejich domoviny.

Sabbatai Zevi měl na své stoupence zvláštní vliv. Jeho současníci ho popisují jako člověka velice hezkého, s krásným hlasem, který působil přímo magicky. Mnohým se prý dokonce zjevil ve snu a tito pak přestoupili na jeho víru.

Z dnešního hlediska se jeho chování jeví jako chování člověka, který trpí manicko-depresivními stavy. To znamená, že jeden moment dokáže být nesmírně nadšený a plný energie, že strhne všecky kolem sebe, což je později vyváženo stavy hluboké deprese.

Další názor je, že Zevi ve skutečnosti praktikoval sufijský mysticismus, což je mystická forma Islámu, která hledá spojení s Bohem skrze rituální odříkávání určitých frází, anebo skrze tanec. Dervišové, kteří se točí stále dokola, jsou toho ukázka. Zevi mnohé z těchto rituálů skutečně používal a i jeho hrob, který se nachází v Albánii, je dodnes považován za sufijské posvátné místo.

Vládě státu se to nelíbilo

Kvůli svému nemorálnímu učení byl Zevi někdy v r. 1650 ze Smyrny vypovězen. Potuloval se pak po Řecku, Thrácku, byl i v Egyptě a v Syrii. V r. 1665 se v Palestině setkal s rabínem Nathanem z Gazy, který ho přesvědčil, že je opravdu onen židovský mesiáš, který má zavést nový světový věk. Poradil mu, aby se v r. 1666 veřejně prohlásil za mesiáše, který přišel, aby naplnil všecka proroctví.

Jako mesiáš, Zevi okamžitě získal podporu mnoha Židů tím, že jim sliboval návrat do jejich domoviny a znovu vybudování templu v Jerusalémě. Přes jeho značnou popularitu ho ale hlavní jerusalémští rabínové zavrhli a přikázali mu opustit město.

Zevi se proto vrátil do Turecka, kde mu tehdejší Sultán dal naprostou volnost, což vyústilo v neuvěřitelné množství jeho stoupenců. Židé z celého tehdejšího světa, od Anglie až po Persii, od Německa po Maroko, z Polska až po Jemen se hrnuli do Turecka, aby se osobně setkali se svým mesiášem.

Takové hnutí vyvolalo v Sultánovi obavy z povstání, takže se uchýlil k tomu, že navrhl Zevimu aby přestoupil na Islám. A jako podnět k něčemu takovému dodal, že jinak mu dá useknout hlavu. Zevi – kupodivu – poslechl bez reptání a přijal nové jméno: Aziz Mehmed Effendi, což je v překladu „Mohamedova moc.“ Tím pádem rovněž vstoupil do Sultánových služeb ve funkci „Hlídače brány,“ což mu vynášelo stálý příjem.

Stal se ovšem muslimem pouze na venek. Jinak dál pokračoval ve své původní činnosti židovského mesiáše. Mnoho Židů jeho přestoupení na jinou víru ohromilo, ale bylo ještě víc těch, kteří to považovali za znamení a také přestoupili na Islám, i když dál udržovali své židovské zvyky a praktikovali kabbalistické sabbateánské rituály.

Rabi Yakov Leib Hakohain, který vede současnou Sabbateánskou organizaci v Kalifornii, omlouvá Zeviho přestoupení na Islám tím, že to nebyl ani v nejmenším zbabělý čin, anebo odpadlictví a že Zevi ani v nejmenším nezradil židovský lid. Jeho přestoupení byl mystický čin, „Ma’asin Zarim,“ jeden z těch podivných činů, potřebných k sestoupení na samé dno všeho špatného, který jako mesiáš měl – podle Kabbaly – přikázáno vykonat.

Sestoupit až na dno propasti

Podle Zeviho učení věřili Sabbateáni, že napřed musí všichni sestoupit až na samé dno nepravostí, aby pochopili tu nejdrsnější skutečnost, čímž získají zpět jiskru „božského světla“ a s její pomocí budou schopni napravit svět.

Tato teorie se až příliš podobá tomu, co hlásají současní zastánci Nového světového zřízení, jako je Klaus Schwab z WEF (World Economic Forum), nebo americký President Joe Biden. Říkají tomu „Build Back Better“ (Zpátky vybudovat lepší) a v podstatě se jedná o zničení všeho, co zde na světě je a znovu vybudování. Zednáři zase mají svého magického ptáka Fénixe, který shořel na prach a z toho prachu se opět zrodil nový a krásný a vzlétl do oblak.

Takže nesmysly, na které tito (bohužel) velmi vlivní lidé věří je úměrné tomu, že když na auto vrakovišti vybuchneme bombu, tak až prach sedne, budou tam stát samé nové a nablýskané Porsche, Lamborghini, Rolls Royce, Jaguáry, BMW a podobná vozidla.

Podle Luriánské Kabbaly, přestupování zákonů, zrady, faleš, degenerace a všecky ostatní zločiny a zvrácenosti jsou naprosto nutné k tomu, aby se naplnilo staré židovské proroctví o příchodu jejich mesiáše. Na podkladě těchto podlostí pak budou Židé schopni nastolit boží království na zemi tím, že proniknou do každé jiné víry a do každého jiného pozemského království, které postupně zkazí a nakonec zničí.

Zionismus a Nový světový řád

Ten úkol není zničit zlo, ale „vrátit ho k jeho zdroji,“ což představuje vložit to, co je vlevo napravo a vyzdvihnout to, co padlo dolů, nahoru. Na podkladě těchto pokroucených filosofií bylo postupně vyvinuto i opodstatnění pro současný Zionismus. Zionismus má za úkol vytvořit židovský stát, který rozvrátí všecky ostatní státy na světě a nahradí je.

Takže Nový světový řád, neboli Great reset je židovský světový řád.

Cíl Nového světového zřízení není pouze zbavit se nadvlády nežidů, ale zde se jedná o základní přeměnu celého Stvoření a to jak po materiální, tak i po spirituální stránce. Něco takového (podle Geršoma Šolema, židovského filosofa a historika) údajně povede ke schválení prehistorického katastrofy zničení nádob (Ševirat Hakelim), což je to stejné jako napravení světa. Neboli: vybudovat znovu a lepší; Build Back Better!

Proto musí – podle Zeviho – stoupenci Boha dokonale poznat svět hříchu, kde pouze tam může být „pochybná podstata zla odhalena a její jiskry vráceny do svého zdroje.“ Od r. 1666 se tím pádem stalo Zionistickým cílem prostoupit, převrátit, pokazit, zničit a postupně nahradit každé jiné náboženství a každé království na zemi. Vlády všech států, které jsou takto nahradí, pak musí být převedeny na Nový světový řád.

Rabín Nathan z Gazy byl toho názoru, že jen tímto způsobem může být Nový světový řád nastolen a ten odstraní veškeré tradice a veškeré náboženské zákazy a ustanoví dřívější dny půstu jako dny oslav. Nato se Zevi veřejně modlil: „Buď požehnán Pán, náš Bůh, Král Vesmíru, který povoluje všecko zakázané.“

Naprosto převrácená logika

Zevi sám považoval za svoji povinnost sestoupit skrze bránu nečistoty až na samé dno (Kelipot) a tam osvobodit „božské jiskry,“ které jsou tam uvězněny. Něco takového vyžadovalo ty nejhorší činy, jako odpadlictví, krádež, uctívání falešných bohů, nevěru, zradu, podvod, závist a všecky ostatní zápornosti, jaké existují. Tento člověk věřil, že jen tehdy, když přestoupí každý současný Boží zákon, může naplnit své poslání mesiáše.

Je to filosofie naprosto zvrácená. Je založena na principu, že cokoliv je skutečně takové, jak se navenek zdá, tak je falešné. Pravá víra je automaticky víra falešná, protože pravou víru není možno veřejně prohlašovat, ta musí být vždy skryta. Stoupenci Sabbateanismu měli povinnost svoji pravou víru veřejně popřít, protože něco takového je podle nich semínko, zasazené přímo do duše, které nemůže růst, pokud není zakryto.

Jejich „víra“ se tím pádem stala vírou tajnůstkářství, zastírání, lhaní a předstírání. To, co bylo vyjeveno veřejně, nemohlo být nikdy pravda. Je to samozřejmě naprosté převrácení hodnot, kdy to, co bylo svaté se stalo obyčejným, světským, bezbožným.

Oslavy svátků

Významný svátek Sabbateánů byl „Festival ovcí,“ kterému se věnovali 22. dne židovského měsíce Adar (březen) v řecké Salonice (Thessalonica). Tehdy se všichni zpili až do němoty, zhasli světla a věnovali se pohlavnímu zneužívání každého, na koho dosáhli.

Někteří dnešní učenci jsou toho názoru, že Zevi měl snad spojení se sofijskou Bektaši odnoží Islámu. Tito provozovali stejné neřesti, kdy překračovali všecky zákony, provozovali ritualistické pohlavní orgie, vyměňovali si manželky a přitom nadšeně zpívali, nebo donekonečna odříkávali nějaké fráze, používali Kabbalu a věřili v tajný okultní význam židovské Tory a islámského Koránu.

Sabbateánský základ zednářství a Marxismu

Podle toho, co říká Geršom Šolem, Sabbateanismus je základem každého hnutí, nebo spolku, který vznikl v 18. až 19. století. To zahrnuje Hasidismus, Reformovaný judaismus, zednářství a marxistický revoluční komunismus. Všichni tito lidé se považují za propagátory Nového světového zřízení, které bude nastoleno tím, že budou všecky kladné hodnoty jiných náboženství a světových království převráceny dočista naruby. Propagují „svatost skrze hřích“ a ponoukají lidstvo k nejrůznějším nepravostem.

Další falešný prorok

Jakub Frank (1726-1791) byl další falešný prorok Sabateánismu. Narodil se v Polsku, padesát let po smrti Zeviho a byl přesvědčen, že byl jeho inkarnace, neboli převtělení, jak píše autor Jerry Rabov v knize „The Untold Story of 50 Jewish Messiahs“ (Dosud nepopsaný příběh o 50 židovských mesiáších).

Frank pokračoval v tom, co Zevi začal. Ten jediný způsob, jak očistit duši byl podle něho skrze nemorálnost a orgie. Všecko, co bylo zakázáno, bylo povoleno a dokonce vynucováno. Zhýralost byla podle něho léčivou terapií.

Frank hlásal, že Bůh, jak je popisován v Bibli je zlý a proto musí Židé zavrhnout všechny jeho zákony a předpisy. Znásilnění, pohlavní styk s dětmi, obětování dětí, pití lidské krve, to byly podle něho naprosto správné a potřebné náboženské rituály. Vykoupení prý může přijít pouze skrze podvod. A ten jediný způsob, jak může být Nové světové zřízení nastoleno je naprostým zničením křesťanské civilizace.

Jeho přívrženci byli učeni, že tato neobvyklá forma Judaismu může přetrvat pouze když navenek všichni přestoupí na křesťanství. Frank sám později přestoupil jak na Islám, tak na Katolickou víru. Jeho „Festivaly ovcí“ přibraly používání drog, krvavé lidské oběti, výměnu manželek a dcer a cokoliv jiného, zvrhlého. Prý je nutno překročit veškeré zábrany, porušit všecky zákazy, aby bylo docíleno promíchání toho, co je svaté, s bezbožným.

Jeho dcera, Eva Frank (1754-1816) se stala „svatou matrónou,“ neboli ženským mesiášem Sabateánského hnutí. Byla to hlavní postava pohlavních orgií. Ale polskému židovskému vedení se činnost a zaměření Sabbateánů, později Frankistů nezamlouvalo a tak Franka a jeho stoupence z židovské víry vyloučili.

Frank sám měl asi 50 000 přívrženců. I když to je mnohem menší množství, než co získal Sabbatai Zevi, Frankovi následovníci byli mnohem vlivnější a naverbovali některé velice významné evropské vládní osobnosti, šlechtu a ty nejbohatší bankéře světa.

Jak píše Geršom Šolem, Frankovy názory byly názory naprosto zkoruptovaného a zdegenerovaného člověka. Frank věřil, že se člověk musí osvobodit ode všech zákonů, konvencí a náboženství a obrátit se přímo proti tomu všemu jak v myšlení, tak v činech. Jedině zničení každé jiné víry (než té jeho) byla ta správná cesta. K tomu, aby člověk mohl vystoupit nahoru, musí prý napřed sestoupit úplně dolů. Proto vyžadoval od členů svého kultu dobrovolné ponížení a naprostou nestydatost. Tito lidé byli povinni spáchat jakýkoliv hřích či zločin, aniž by trpěli výčitkami svědomí, pocity zahanbení, nebo viny.

Výsledek byl Nihilismus

Frankovo vysvětlení Kabbaly vedlo ke vzniku Nihilismu, kdy výhra byla možná pouze skrze podvod. Tvrdil, že k vyhnanství Židů došlo ne kvůli jejich přečinům, ale byla to součást plánu na zničení všech ostatních nežidů po celém světě. Celý světový řád, obzvláště pak křesťanská Evropa musí být proto zničen. Teprve pak bude možno založit v Palestině židovský stát. (Samozřejmě, jako každý jiný parazit, zkoušel zahubit svého živitele.)

Mocná podpora

V knize rabína Marvina Antelmana, nazvané „To Eliminate the Opiate“ (Odstranit opiát), kterou je možno stáhnout ZDE a ZDE, autor přiznává, že Frank byl financován přímo Rothschildy z Frankfurtu a jeho vliv byl rozšířen do celého světa skrze spojení Rothschilda s Adamem Weishauptem, zakladatelem Iluminátů.

V době, kdy Frank přicestoval do Frankfurtu, byl již Rothschild s Weishauptem ve spojení. Bylo to podivné spojení mezi neuvěřitelně bohatým bankéřem a synem židovského, kabalistického rabína. Weishaupt byl vyškolen Jesuity, stal se římsko-katolickým farářem a poté se spojil s Rothschildem, aby společně zničili svět.

Weishaupt se rozhodl začít nový věk Iluminátů 1. května 1776. Nejen že je 1. květen významný satanský svátek, kromě svátku práce, neboli svátku, oslavujícího naše otroctví. Kabbala rovněž považuje tento den za významný, protože květen je 5. měsíc v roce, což přidáno k číslu 1 (1. května) dává 6. A rok 1776 byl vybrán proto, že jeho čtyři čísla dávají dohromady číslo 21. Takže „svaté“ číslo 6 plus 21 dává 27, což je další významné číslo v okultní kabbale. To proto, že je zformováno násobením čísla 9 trojkou.

Jak již víme, revoluční cíle Iluminátů – zednářů jsou:

Zrušení všech monarchií a národních vlád;

Zrušení soukromého majetku a dědictví;

Zničení vlastenectví a národovosti;

Zrušení všech náboženství;

Zrušení rodiny a manželského svazku;

Zavedení povinného společného vzdělávání pro všechny děti.

Na seznamu chybí, že všechny děti budou náležet státu.

Každý, kdo četl „Komunistické manifesto“ Karla Marxe, tak ihned pozná že komunismus má ty stejné cíle. A stejně tak WEF Klause Schwaba, spolu s Evropskou unii. EU je ještě víc krvelačná; její cíl – podle Kalergiho – je nás buď vyhubit, anebo zkonvertovat na míšence s černochy.

Dnešní doba a umělý chaos

Všecky tyto Sabbateánské praktiky se dnes promítají do našich životů. Současný chaos vytváří nejen Kult Covidiánů, ale také spása pomocí Očkování, karanténová bláznivost, schovávání se za rouškami, BLM, smíchání mužského a ženského pohlaví a více než 100 dalších rodů, degenerace v Hollywoodu, mytí mozků školskou výukou, lži veřejných sdělovacích prostředků a lži politiků, hromadná zaujatost vůči Ježíši Kristovi, zaujatost proti Rusku a slepota, spojená s tupostí spolků jako jsou OSN a EU vůči tomu všemu.

Jakoby v tom všem nikdo neviděl ty zjevné, sabbateánské kořeny Nového světové řádu, nebo spíš Neřádu.

I ověřovatelé faktů, kterými se dnes internetové stránky jen hemží, se objevili teprve tehdy, když začala pravda vylézat ven.

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
44 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)