16.5.2023
Kategorie: Společnost

Kverulant se znovu ptá, jak probíhá vyšetřování konfliktu zájmů Hany Marvanové

Sdílejte článek:

KVERULANT

Hana Kordová Marvanová se stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která proti rozkrádání magistrátu bojuje už dávno. Skutečnost je ale poněkud jiná. Kverulant odhalil tři případy, kdy radní za STAN Hana Marvanová hlasovala ve prospěch sponzora STANU a nenahlásila že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá zákon. Proto Kverulant podal na pražský magistrát oznámení o spáchání přestupku. Pražský magistrát však sám věc vyšetřovat nemůže a proto na podzim 2022 požádal Ministerstvo spravedlnosti o stanovení dalšího postupu. To rozhodlo, že přestupek projedná Městský úřad Český Brod. Nyní se Kverulant znovu ptá, jak vyšetřování pokročilo.

Kverulant se podezřením na rozsáhlou korupci na pražském magistrátě a v jím spravovaném Pražském dopravním podniku zabývá už několik let. V roce 2020 odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce tehdy podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Jen o něco později byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno.

Ředitel Kverulanta Vojtěch Razima v březnu 2020 osobně vyzval tehdejší radní pro legislativu JUDr. Hanu Marvanovou k zastavení tohoto tunelu. Navrhl jí zadat audit hospodaření dopravních podniků (DPP) a podání trestního oznámení. Radní Hana Kordová Marvanová to i přes přinesené důkazy odmítla udělat. Prohlásila, že sice ví, že se v dopravních podnicích krade, ale že proti koalici (TOP 09 a STAN – Spojené síly pro Prahu), za kterou byla zvolena, nepůjde.

Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám. To nejspíš odstartovalo policejní vyšetřování, které v červnu 2022 přivedlo k zatčení a obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších deseti lidí z tunelování Pražského dopravního podniku. Jakmile k tomuto zatýkání došlo, Hana Marvanová se okamžitě veřejně stylizovala do role neohrožené protikorupční bojovnice, která po zastavení rozkrádání dopravního podniku volala už dávno. Skutečnost je ale jiná.

Paní radní se v červnu 2022 sama poněkud neprozřetelně prořekla v rozhovoru pro investigativní reportéry Adélu Jelínkovou a Lukáše Valáška z Aktuálně.cz, že o propojení vyšetřovaných s podivnými zakázkami, o kterých se na magistrátě rozhodovalo, už dříve věděla. Dodejme – ale nic proti tomu, tak jak jí ukládá zákon, neudělala.

Podle zjištění investigativců Aktuálně.cz: „Starostům a nezávislým poslaly firmy ze skupiny Landia v roce 2018 sponzorský dar 100 tisíc korun. TOP 09 od nich do roku 2016 dostala 230 tisíc. V roce 2018 jí navíc přišlo 750 tisíc od firmy Revis“. Oba zmíněné subjekty se s podporou pana Hlubučka podílely na výstavbě lukrativních bytových objektů nejméně na dvou místech v Praze.

Paní Marvanová k tomu uvedla: „Hlubuček trval ve více případech na tom, že musím Landii vycházet vstříc. O tomto projektu se mnou hovořili ještě před volbami. Říkala jsem jim, že to takhle udělat nejde, že je to pro Prahu nevýhodné“. A pokračovala: „Hlubuček mi osobně po volbách v roce 2018 říkal, že Landia posílala přes Revis na naši kampaň miliony. Tehdy jsem ještě netušila, že to mohlo být výměnou za městské pozemky.“

Hlasování ve prospěch sponzora

Jenomže, analýza hlasování Rady, kterou provedl Kverulant, prozradila, že paní Kordová-Marvanová pravidelně hlasovala ve prospěch zmíněných firem. Tak na Radě dne 8.února 2021 hlasovala proto, aby si firma Landia Management mohla započíst nezastavěné plochy zeleně v majetku magistrátu pro výpočet koeficientů míry využití území u svého developerského projektu. To by bylo samo o sobě dosti problematické, i kdyby se nejednalo o firmu Landia. Míra využití území je vyjádřena kódem míry využití území, který je definován koeficientem podlažních ploch (KPP) a koeficientem zeleně (KZ). Z KPP se pak dá odvodit koeficient zastavěné plochy (KZP) a podlažnost. Tedy jinými slovy, když developerovi někdo dovolí započíst cizí plochu zeleně, může stavět na větší ploše a do větší výšky.

A dále na zastupitelstvu dne 9.9. 2021 se rozhodovalo o svěření pozemku v Lysolajích, aby si na něm Landie mohla postavit přístupovou cestu k svému jinému developerskému projektu. Pozemek byl z tohoto důvodu zbaven funkce lesa. I zde Hana Marvanová hlasovala pro.

Aby toho nebylo dost, ještě 28. dubna 2022 zastupitelstvo odhlasovalo dotace z rozpočtu životního prostředí ve výši dvakrát sto padesát tisíc korun, opět pro společnost Landia. Paní Marvanová opět hlasovala pro.

Paní Marvanová tedy podle svého vlastního vyjádření pro média věděla, že společnost Landia a na ní navázané subjekty byly sponzorem stran z koalice Spojené síly pro Prahu a že z těchto peněz byla financována její volební kampaň – abychom byli přesní, šlo o kampaň koalice, v níž byla jedním ze dvou lídrů. Věděla, že dnes obviněný pan Hlubuček se pro společnost Landia snažil získat neoprávněné výhody. Nejen, že tento fakt neoznámila Policii ČR. Následně dokonce opakovaně hlasovala ve prospěch této společnosti. Nikdy nenahlásila svůj zcela jasný střet zájmů a opakovaně tak porušila zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Podobně se lze důvodně domnívat, že paní Marvanová opakovaně porušila zákon 131/2000 Sb. o hlavním městě Praha. Ten v § 51 odst. 4 uvádí:

Člen zastupitelstva hlavního města Prahy, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy v orgánech hlavního města Prahy mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu hlavního města Prahy, který má danou záležitost projednávat.

Takže nyní už je srozumitelné, proč bylo pro populární političku potřebné už poněkolikáté převléci politický dres a kandidovat na další funkce tentokrát v dresu Občanské demokratické strany.

Oznámení o přestupu a stížnost advokátní komoře

Kverulant se nechce smířit s myšlenkou, že v pražské politice se vyplácí hlasitě slovně bojovat proti korupci, dělat si „svoje“, a když už se přestává dařit, rychle přeběhnout k nadějnější partě. Proto na Marvanovou podal na Magistrát hlavního města Prahy, oznámení o spáchání přestupu. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání paní Marvanové, spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčná byla v době popsaného jednání členem vrcholného orgánu. Dále pak skutečnost, že Hana Marvanová má právní vzdělání, je advokátkou a o svých zákonných povinnostech má mít přehled. A konečně skutečnost, že se na podzim 2022 v kampaních do senátních a komunálních voleb zaštiťuje heslem „Jde mi o spravedlnost“. Proto Kverulant učinil o jednání Marvanové oznámení i na advokátní komoru. V prosinci 2022 však Česká advokátní komora informovala Kverulanta, že porušení zákona o střetu zájmů a zákona o hlavním městě Praze není něco, co by vůbec mohlo být v rozporu s etickým kodexem advokáta a tak „nebylo vůči advokátce použito žádné opatření a stížnost kontrolní rada posoudila jako nedůvodnou.“ Inu vrána vráně oči nevyklove.

Přestupek projedná Městský úřad Český Brod

Nicméně, to že Marvanová vyvázne zcela bez trestu ještě není jisté. Ve hře je ještě nedokončené přestupkové řízení proti Marvanové. Pražský magistrát dopisem ze 17.října 2022 konstatoval: „že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu“ a požádal o stanovení dalšího postupu odbor střetu zájmů a boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ministerstvo vydalo 31. 10. 2022 usnesení, kterým byl řízením ve věci pověřen Městský úřad Český Brod. Kverulant se zeptal na průběh vyšetřování a úředníci z Českého Brodu mu dopisem z 6. února 2023 poskytli poměrně podrobné informace:

  • 1.11.2022 – obdržení oznámení o přestupku
  • 14.11.2022 – vyhotovení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání
  • 30.11.2022 – doručení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání obviněné
  • 30.11.2022 – omluva obviněné z ústního jednání a žádost o odročení ústního jednání
  • 19.12.2022 – vyhotovení oznámení o pokračování v řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání
  • 21.12.2022 – doručení oznámení o pokračování v řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání
  • 16.1.2023 – omluva obviněné z ústního jednání a žádost o zaslání kopie spisu s tím, že se obviněná k věci vyjádří písemně
  • 18.1.2023 – odeslání kopie spisu a usnesení o stanovení lhůty 20ti dnů k písemnému vyjádření
  • 24.1.2023 – doručení kopie spisu a usnesení o stanovení lhůty 20ti dnů k písemnému vyjádření

Z uvedeného je zřejmé, že Hana Marvanová s úředníky příliš nespolupracuje. Již dvakrát se omluvila z ústního jednání. V každém případě Kverulant bude i nadále průběh řízení pečlivě sledovat.

 

kverulant.org

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
3 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)