21.3.2024
Kategorie: Společnost

Agenda 2030 je trojský kůň globalistů

Sdílejte článek:

NESPOKOJENY

Lidstvem otřásají existenční krize. Žádná oblast života není vynechána. Ať už jde o ekonomické, finanční, politické, etické, lékařské nebo jiné otázky: Jako by neměl zůstat kámen na kameni.

Ale proč? Co nebo spíše kdo za tím stojí? Je zde zapotřebí investigativní pohled a důsledné myšlení, pokud se nechcete utopit ve stále sílících vlnách. Ti nejhorší zločinci se vplížili do vedoucích pozic ve všech oblastech našeho společenství a organizují svou Agendu jednoho světa 2030, která pohrdá lidmi a zotročuje národy. Následující 30minutový dokumentární film osvětluje tento dramaticky se stupňující chaos.

Agenda 2030, přijatá drtivou většinou zemí světa v roce 2015, je průběžně plněna a je dalším potvrzením faktu, že ve skutečnosti žádný multipolární svět neexistuje. Žádná země se totiž dosud od Agendy 2030 nedistancovala, naopak, většina ji záhy po přijetí implementovala do zákonů signatářských zemí. U nás implantována v roce 2018. Podobné je to i v dalších zemích po celém světě. Vše je zařízeno tak, aby nikde nemohly převzít moc síly, které nebudou v souladu s touto agendou, v čemž vytrvale pomáhají korporátní média, zmanipulované průzkumy i neinformovanost mas. Skutečným cílem je předání moci i majetků do rukou velmi malé hrstky elit a zřízení jedné světové vlády, s jednou měnou a jednou bankou. Přesně tam směřuje politika zemí, bez ohledu na to, na jakou stranu jakoby politicky patří.

Agenda 2030 je globální smlouvou o budoucnosti, kterou se mají vlády jednotlivých zemí řídit. Tento program zahrnuje 17 tzv. cílů udržitelnosti, které vypadají dobře jen na první pohled. Když se na ně podíváte blíže, zjistíte, že se vracejí stále stejní aktéři, kteří ve skutečnosti nechtějí nic menšího než plnou kontrolu nad zdroji Země – jedinou centralizovanou světovou vládu, a tím zotročení všech národů. Aby bylo možné uplatňovat vliv ve všech oblastech života a struktur, prosazuje tyto cíle nejen samotná OSN, ale také vlivní partneři, jako je Světové ekonomické fórum a jeho Velký reset. WEF již více než 50 let propojuje nejvlivnější lidi z politiky, byznysu, vědy, médií, odborů, nevládních organizací, kultury a církví a seznamuje je s nejbohatšími lidmi světa. Již více než 30 let také školí světovou firemní a politickou elitu. Ať už je to Bill Gates, Jeff Bezos, Angela Merkelová, Emmanuel Macron, Viktor Orbán nebo Vladimir Putin. Všichni prošli školou WEF jako Young Global Leaders. Není proto divu, že zakladatel fóra, německý profesor Klaus Schwab, je považován za jednu z nejvlivnějších osobností současnosti.

Agenda 2030

17bodový program pro ovládnutí světa a zotročení všech národů.

1. Boj proti chudobě ve všech jejích formách.

Celé národy a jejich ekonomiky jsou záměrně ničeny a činěny závislými na vládách, aby se oběti dostaly do směsi digitálního socialismu a komunismu. Cílem je centralizovat veškerý majetek a zdroje, digitálně je evidovat a distribuovat nebo zpřístupňovat je pouze za určitých podmínek. Aby toho však bylo možné dosáhnout, musí být lidé připraveni se zcela podřídit digitálnímu průmyslovému komplexu.

2. Ukončit hlad, dosáhnout potravinové bezpečnosti a lepší výživy a podporovat udržitelné zemědělství.

Zemědělství má být zničeno. Vzhledem k tomu, že zemědělci jsou závislí na dotacích, mají nyní globalisté snadnou hru. Neustále vznikají nové požadavky, které zemědělci nejsou schopni splnit, a nemají tak žádné možnosti, jak hospodařit. Stále více podniků zaniká. Cílem je, aby celý zemědělský sektor země mohli převzít obrovské mezinárodní korporace a investoři. Mohli by se uchýlit ke genetickému inženýrství a dalším škodlivým metodám, nebo produkovat pouze podřadné potraviny, nebo prostě nechat půdu ladem a způsobit tak nedostatek potravin. Kdo má vládu nad potravinami, ovládá lidstvo.

3. Zajistit zdravý život pro všechny lidi všech věkových kategorií a podporovat jejich blahobyt.

Důraz je kladen na digitalizaci a centralizaci všech lékařských norem WHO. Světová zdravotnická organizace může pod hrozbou pokut a sankcí nařídit lékařská opatření pro celý svět. Za tímto účelem bude odpovědnost za lékařská opatření všeho druhu odebrána národním vládám. WHO bude prostřednictvím tzv. pandemické smlouvy celosvětově rozhodovat o tom, kdy a kde budou nařízena donucovací opatření, jako jsou masky, očkování, testy, lockdowny a karantény. Kromě toho mají být všechny zdravotní údaje uloženy v mezinárodní databázi a propojeny s digitální identitou všech občanů. Zdravotnictví má být celosvětově unifikováno. Všechny názory a výsledky výzkumu v medicíně lišící se od WHO budou systematicky potlačovány, pronásledovány a kriminalizovány. Metody přírodního léčitelství mají být ve zdravotnictví zakázány a nahrazeny vzdělávacími programy, produkty a službami farmaceutického a chemického průmyslu. Zdraví lidí je pak zcela v rukou WHO, která může prostřednictvím veřejně přístupných zdravotních údajů zasahovat i při regulaci chování, které není v souladu s předpisy. To může vést k tomu, že bude nekonformnímu člověku odepřen přístup k jídlu a potřebným lékům.

4. Zajistit inkluzivní, spravedlivé a kvalitní vzdělávání a podporovat možnosti celoživotního učení pro všechny.

Globální harmonizace vzdělávacích systémů a standardizace propagandy s cílem zajistit všude stejnou hlubokou indoktrinaci dětí a mladých lidí. Za tímto účelem by měl být vytvořen společný vzdělávací základ. Jinými slovy, nařízení s povinným ideologickým obsahem, které má být naprogramováno do všech lidí. To vede k totalitní převýchově ve smyslu elit, v níž by již neměly existovat žádné kulturně podmíněné hodnoty. Genderové ideologie, jako je LGBTQ, klimatický terorismus a údajné zdraví pomocí farmaceutických chemikálií, mají být využity k efektivnějšímu rozdělení lidí a k jejich kontrole a řízení pod rouškou nové světové vlády, světového soudu, světové policie, světové banky, světové zdravotnické organizace a digitální světové měny.

5. Prostřednictvím rovnocenného postavení všech pohlaví zpřístupnit ženám a dívkám právo na stejné příležitosti a sebeurčení.

Genderová rozmanitost a LGBTQ by měly učinit normálními všechny uměle vytvořené anomálie, včetně pedofilních sklonů, a to nejen proto, aby bylo dosaženo rozpadu tradiční rodiny, a tím i rozpadu a dezintegrace národů, ale také proto, aby bylo dosaženo většího rozkolu a mezilidských konfliktů. Tak mohou být ženy globálními korporacemi ještě efektivněji vykořisťovány v námezdní práci, zatímco děti mohou být státem vzdělávány v celodenních institucích, a ideologicky tak indoktrinovány mnohem dříve. Narušením rodinného pouta se do centra pozornosti dostává digitální stát, který za určitých podmínek poskytuje stravu a bydlení, a nahrazuje tak roli rodiny.

6. Zajistit dostupnost a udržitelné hospodaření s vodou a sanitárními zařízeními pro všechny.

Vodní zdroje mají být spravovány centralizovaně. Státy jsou tlačeny k privatizaci vodohospodářské infrastruktury a k závislosti na korporacích, které pak mohou vodu prodávat lidem za předraženou cenu. Svrchovanost nad vodou také znamená, že zdraví lidí je zcela v jejich rukou. Na mnoha místech je voda z kohoutku již obohacena chemickými látkami, jako je fluorid. To by se mohlo rozšířit, což by vedlo k mnoha chronickým příznakům nemoci a intoxikaci, což přímo nahrává farmaceutickému průmyslu, protože mu to umožňuje výhodně prodávat látky potlačující příznaky. Vzhledem k tomu, že uměle vyvolaný nedostatek vody přičítají změně klimatu způsobené člověkem, přijmou také opatření k minimalizaci spotřeby vody, zejména v sanitární oblasti. To také umožní zakázat běžné toalety a nahradit je variantami, které lze provozovat bez vody. Ten, kdo má nad vodou moc, nakonec určuje, kdo, v jakém rozsahu a k jakému účelu ji smí používat, a to prostřednictvím přídělového řízení.

7. Zajistit přístup k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii pro všechny.

Často nevyzrálé tzv. obnovitelné zdroje energie mají být z ideologických důvodů dotovány z peněz daňových poplatníků, což způsobí nesmírný nárůst cen elektřiny. Lidé tak budou nuceni financovat vývoj, který je stále více požene do větší chudoby, a tím i do závislosti na státu. Lidé budou nuceni využívat nové technologie k výrobě energie a instalovat je. Jelikož je to velmi drahé, lidé se budou muset spoléhat na půjčky a stát se tak závislými na monopolním finančním systému, nebo prodat své nemovitosti pod cenou stejným globalistickým strukturám a přestěhovat se do 15minutových měst. Celá hospodářská odvětví se zhroutí a malé a rodinné podniky zmizí ze scény. Tímto způsobem lze dále rozšířit tržní dominanci velkých korporací. Všechny trasy dodávek energie mají být digitalizovány, aby bylo možné analyzovat spotřebu všech domácností v reálném čase. Chytré elektroměry, teploměry IOT a další síťová měřicí zařízení by měla umožnit sledování a sankcionování celých domácností, pokud to nařídí vláda nebo umělá inteligence. Tak bude možné odběr energie na dálku regulovat nebo zcela zastavit. Nedostatek energie povede nejen k obrovským ziskům energetických společností, ale také k tomu, že lidé se tak stanou trvale vydíratelnými a kontrolovatelnými. Pokud budou technologické společnosti a vlády nadále rozšiřovat svou moc a vliv, stanou se výpadky proudu a regulace odběru běžnou záležitostí.

8. Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny.

Vedlejší účinky očkovacích kampaní způsobují nedostatek pracovních sil. Bohatší země se budou uchýlit ke kvalifikovaným pracovníkům ze zahraničí, pokud je jich vůbec ještě zapotřebí, a tím podnítí pracovní migraci. To bude mít negativní dopad na země původu těchto migrantů, protože jejich země budou oslabeny nedostatkem kvalifikované pracovní síly a ponechány samy sobě. Nyní, když většina takzvaných kvalifikovaných pracovníků migruje a zemi původu migrantů hrozí zničení, začne globální elita oslabené země drancovat a rozprodávat. Pracovní migrace však může sloužit i jako záminka k ničení ekonomiky cílové země. Stačí dovézt dostatečný počet nekvalifikovaných pracovníků, aby způsobili co největší škody v důsledku nedostatku odborných znalostí, protože neovládají příslušné normy kvality nebo postupy. Pokud je třeba vyvolat nepokoje, stačí zaplavit zemi pracovními migranty. To povede ke konfliktům mezi místními obyvateli a migranty, které vyústí v občanské války a destabilizují zemi. Uměle vytvořený přebytek zaměstnanců budou využívat velké korporace k diktování pracovních podmínek. Tímto způsobem lze se souhlasem vlády lidi vykořisťovat ještě efektivněji. Hodnoty svobody a lidská důstojnost se pak stanou minulostí. Jakmile jsou místní malé a střední podniky systematicky ničeny a velká část obyvatelstva se stává nezaměstnanou, lze obětem snadno vnutit částečně socialistickou a komunistickou strukturu. Tímto způsobem může být bydlení, energie nebo jídlo závislé na poslušnosti nebo na rozpočtu CO2.

9. Vybudovat odolnou infrastrukturu, podporovat široce efektivní a udržitelnou industrializaci a podporovat inovace.

Má být srovnána úroveň všech národů. To bude mít za následek snížení úrovně vysoce rozvinutých zemí, takže všechny národy budou uvrženy do nebývalé chudoby. Blahobyt pracujícího obyvatelstva bude ničen plíživým vyvlastňováním. Současně se nesmírně zvýší zisky globální vládnoucí třídy. Celá ekonomika a všechny zdroje jsou centralizovány a monitorovány prostřednictvím zavedení řídicích a kontrolních instancí, jako jsou digitální identitaCO2 rozpočty a digitální měny. Všechny úřady, kanceláře, policie a soudy převezme umělá inteligence a digitálně automatizované procesy. Národní ekonomiky budou ničeny ve prospěch velkých mezinárodních korporací jednajících v souladu s komunistickou dlouhodobou strategií. Automatizace a robotizace přivádí lidi do nezaměstnanosti, a tím do závislosti na vládách, vede ke zrušení soukromého vlastnictví a k omezování uživatelských a vlastnických práv v závislosti na rozpočtu CO2 a digitálních měnách. Zbývající pracovní místa a školy budou přesunuty do virtuální reality. Přístup do fyzických budov nebo 15minutových zón bude závislý na digitálních přístupových a identifikačních systémech. Životní prostor se přemístí do digitalizovaných a plně monitorovaných modulárních, 15minutových měst a Giga-Cities čínského typu, kde se lidé kvůli omezení emisí CO2 již nemohou volně pohybovat, takže lze mluvit spíše o vězení pod širým nebem než o životním prostoru.

10. Snížit nerovnost uvnitř zemí i mezi nimi.

Cílem je zničit veškerou hospodářskou a finanční nezávislost zničením průmyslových odvětví náročných na emise CO2, zrušením hotovosti a odstraněním všech struktur, které nejsou v souladu s programem Světového ekonomického fóra a OSN. Individuální základní příjem s odpovídajícími kontrolními instancemi prostřednictvím účtů CO2 a digitálních měn bude moci přímo ovlivnit spotřebu nebo jí zabránit. Etnika jsou smíšená, aby se odstranila veškerá kulturní a náboženská individualita. Za tímto účelem jsou podporována multikulturní partnerství. Vyhrocování kulturních a náboženských konfliktů vede k extrémním situacím, které vytvářejí základ pro další omezování svobod ze strany vlády. Vzdělávací, finanční a zdravotnický systém se centralizuje a sjednocuje. Pod záminkou míru a mezinárodního porozumění se zavádí také světové náboženství a světová kultura. Hospodářská soutěž je kriminalizována a soukromé vlastnictví je znárodněno, aby se vyrovnaly podmínky. Oprávnění k čerpání zdrojů se rozdělují podle specifikací nové světové vlády.

11. Vytváření inkluzivních, bezpečných, odolných a udržitelných měst a sídlišť.

Konflikty záměrně vyvolané a vyprovokované masovou migrací a migrací pracovních sil nejenže podpoří nezaměstnanost a s ní spojenou konkurenci, ale také zvýší kriminalitu na nebývalou úroveň. Občanské protesty a podmínky připomínající občanskou válku budou sloužit jako základ pro další omezování základních práv a svobody pohybu lidí na místní úrovni a jejich uvěznění v jejich 15 minutových městech jako ve vazební věznici. Svoboda pohybu již nebude existovat. Bude záviset na rozpočtu CO2 a umožní lidem pobyt pouze v určitých částech města nebo obce, aby se ochránilo klima a zajistila bezpečnost zóny. Města a sídliště se změní na 15minutová gigaměsta s radikální digitalizací a dohledem. Obyvatelé budou nepřetržitě monitorováni v reálném čase a v případě přestupků budou trestáni pokutami, omezením rozpočtu na CO2 nebo vězením. Všechny peněžní dávky budou vydávány výhradně v digitální podobě, ale pouze osobám, které nový systém akceptují a přizpůsobí své chování této agendě. Mocenské monopoly se radikálně rozšíří a budou vybaveny zvláštními pravomocemi zasahovat do všech oblastí života, pokud dojde k porušení agendy. Tak může být každý občan kritizující vládu bez soudu nebo obvinění zadržen na neurčito nebo dokonce zabit. Brutální teroristické útoky a policejní razie budou veřejně inscenovány s cílem kritiky zastrašit, umlčet a znemožnit jim jednat. Než se situace zcela vyhrotí, budou lidé odzbrojeni a zákony o zbraních budou upraveny do té míry, že oběti nebudou mít šanci se totalitnímu plánu bránit. Stát přijme nové vyvlastňovací zákony, aby mohl svévolně zabavovat majetek. V první fázi vyvlastňování budou lidé vydíráni, aby provedli nejrůznější renovační práce na svých domech, aby bylo dosaženo klimatických cílů. Pokud se požadavkům úřadů nepodřídí a odmítnou je, bude prodej, pronájem a bydlení v těchto nemovitostech ve druhé fázi vyvlastnění kriminalizováno a zakázáno. Miliony lidí přijdou o své domy a pozemky, budou žít v závislosti na státu a nebudou mít žádnou alternativu k 15minutovým městům.

12. Zajistit udržitelné vzorce spotřeby a výroby.

Budou existovat rozpočty CO2 založené na systému sociálních kreditních bodů podle čínského modelu, v němž může být každá osoba individuálně potrestána nebo odměněna za svou spotřebu nebo chování. Digitální identita se zavádí po celém světě. To je nutné jako základ pro přidělování digitálních peněženek. Kromě toho budou každému člověku hned po narození přiděleny implantovatelné digitální identity. Všechny dříve vydané doklady, jako jsou řidičské průkazy, občanské průkazy, pasy, rodné listy, výpisy z katastru nemovitostí, záznamy o pacientech, patenty a daňová čísla, jsou sloučeny jako digitální datový záznam pro digitální identitu. Bude vytvořena globální autorita digitálních chytrých smluv založená na umělé inteligenci, která bude regulovat veškerou výživu, používání, zdraví, pohyb a dočasná vlastnická práva. Určuje, kdo je oprávněn něco dočasně vlastnit nebo používat a na jak dlouho. Přidělování práv mobility, která určují, zda a jakými vozidly a v jakém okruhu mohou lidé cestovat. Upravuje také, co smí jíst a jaké látky mu musí být aplikovány. Jediným platebním prostředkem se stane univerzální měnová jednotka, digitální světová měna založená na digitální měně centrální banky. Zaručuje především neomezené transakce mezi vládami, bankami a podniky. Na druhou stranu budou prostředky držitelů základního příjmu vázány na podmínky a budou neustále upravovány v závislosti na poslušnosti systému. Digitální platební prostředky budou mít datum ukončení platnosti a budou programovatelné. Každý bude podléhat zdanění prostřednictvím bodů CO2 a OSN bude moci rozhodovat o tom, za co lze digitální peníze utratit. Podřízené daňové a kontrolní orgány OSN, zdravotnické orgány, lékaři a nemocnice a další instituce budou mít v reálném čase a částečně automatizovaně přístup ke všem údajům, aby mohly zasahovat do spotřebitelského chování všech osob pomocí zákazů a sankcí. Přidělování očkování, léků a dalších zdravotních opatření bude propojeno s peněženkou, takže bude možné automaticky uplatňovat odměny a tresty podle potřeby. Všechna vozidla jsou monitorována v reálném čase. Řidiči, kteří nedodržují zóny a rozsahy schválené pro vozidlo, jsou v první fázi varováni a ve druhé fázi potrestáni odstavením vozidla. Všechny výrobky a služby, stejně jako způsob našeho života, zanechávají stopu CO2. To je digitálně analyzováno a odměňováno nebo potrestáno body, což bude mít dopad i na základní příjem. To umožňuje sledovat podniky tak, aby jim bylo zakázáno vyrábět určité výrobky nebo nabízet určité služby, pokud porušují klimatické cíle. Pro usnadnění nadcházejícího vyvlastnění bude zavedena povinnost registrovat a prokázat drahé kovy a majetek všeho druhu. Lidé, kteří vlastní zlato a stříbro a nezaregistrovali je, je nebudou moci prodávat oficiálním orgánům, protože nákup bude legální pouze pro registrované držby. Vyvlastnění půdy za účelem výstavby větrných a solárních elektráren nebo jiných systémů obnovitelných zdrojů je například snadno možné na základě klimatických cílů. Lidé, kteří si nemohou dovolit přestavět své domy na nejnovější klimatické normy, je nebudou moci pronajímat, prodávat ani v nich bydlet. V případě nedodržení podmínek hrozí obětem, že jejich zůstatek na účtu CBDC klesne natolik, že si nebudou moci dovolit ani jídlo. Koncepce čistě užitkových budov, v nichž lidé buď spí, jedí, pracují nebo se baví, slouží k další izolaci lidí od sebe navzájem. Rodina by měla být co nejvíce rozdělena a oddělena od sebe, aby bylo snazší jedince kontrolovat. Zatímco obyčejní občané jsou zbavováni všech svobod, elita bude nadále neomezeně vládnout a užívat si veškerého pohodlí.

13. Okamžitě přijmout okamžitá opatření k boji proti změně klimatu a jejím dopadům.

Pseudovědecké náboženství údajné změny klimatu způsobené člověkem a s ním spojené šíření paniky má umožnit globální synchronizaci a převzetí moci elitami a sektami konce světa. Jde o vyvlastnění a přídělovou kontrolu všech světových zdrojů, která má být lidstvu vnucena totalitní sociálně-komunistickou ekologickou diktaturou za použití manipulace, násilí a vydírání. Aby se zcela narušila rovnováha přirozených přírodních procesů, je atmosféra záměrně kontaminována toxickými chemikáliemi. Pod záminkou nedostatku potravin se stále častěji používají pesticidy, herbicidy a fungicidy. Za tímto účelem budou umělá krmiva postavena na stejnou úroveň s přírodními potravinami a povinnost označovat geneticky modifikované potraviny bude zrušena. Děje se tak pod záminkou Codexu Alimentarius, Světové zdravotnické organizace a Organizace pro výživu a zemědělství. Potraviny rostlinného původu budou modifikovány do té míry, že již nebudou obsahovat životně důležité složky a budou muset být dodávány zvenčí prostřednictvím suplementů, aby se dále posílila závislost na farmaceutickém průmyslu. Bude existovat dvoustupňový potravinový systém v závislosti na rozpočtu CO2 a řízení spotřeby prostřednictvím digitální měny. Psychoaktivní látky budou zpracovávány jako potraviny nebo podávány jako očkování s cílem silněji ovlivňovat a kontrolovat myšlení a jednání lidí. Léčivé rostliny, které mohou podpořit naše zdraví nebo zmírnit utrpení nemocných lidí a v současné době stále konkurují produktům farmaceutického průmyslu, budou zakázány a jejich užívání bude trestné. Všechny potraviny, energie, voda a výrobky denní potřeby, včetně mobility, budou mít vyznačenou CO2 stopu, která bude digitálně zaznamenána a přiřazena ke státem vynucené digitální identitě. V zájmu dosažení nedosažitelných klimatických cílů, bude zrušena soukromá doprava a nahrazena samořídícími autonomními vozidly, která budou k dispozici s příslušným skórem CO2 bodů pouze formou pronájmu nebo předplatného. Lidem se to vysvětluje jako bezpečnější a ekologičtější, ale slouží to pouze k omezení svobody pohybu a úplné kontrole. Opoziční hnutí a kritici, kteří nevěří v nehumánní změnu klimatu nebo zpochybňují 17 cílů Agendy OSN 2030, jsou pronásledováni a umlčováni.

14. Chránit a udržitelně využívat oceány, moře a mořské zdroje pro udržitelný rozvoj.

Vody a jejich zdroje budou evidovány a spravovány centrálně s přístupem omezeným na vybrané skupiny. Lodní doprava, a tím i soukromé a komerční využívání moří, vnitrozemských jezer a řek bude dále omezeno a povoleno pouze za určitých podmínek, které si drobní rybáři mohou dovolit jen zřídka. Velké společnosti však budou moci i nadále lovit, protože prostřednictvím dotací získají potřebný kapitál na splnění nových norem, jako je digitalizace rybolovných kvót nebo přechod na elektrický pohon. Tím se rybolov stává méně atraktivním, nabídka se snižuje a několik velkých držitelů licencí dosahuje obrovských zisků. To naopak povede k ještě větší chudobě v zemích třetího světa a k masové migraci, která zase destabilizuje bohatší země. Okyselování oceánů navíc zhoršují produkty chemického průmyslu, což může mít nedozírné následky, včetně úhynu ryb.

15. Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání půdních ekosystémů, udržitelně hospodařit v lesích, bojovat proti rozšiřování pouští, zastavit a zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biologické rozmanitosti.

Všechny plochy a zdroje budou digitálně zmapovány. Rozšíří se ekologické a ochranné zóny, aby lidé byli nahnáni do 15minutových měst. Zemědělská půda bude centrálně řízena a kontrolována, takže její využívání může být kdykoli zakázáno, což zemědělcům znemožní pěstovat potraviny. To vyvolává umělý nedostatek potravin. Živnostníci budou muset získat odpovídající licence. Využívání přírodních oblastí, jako jsou lesy, parky, hory, louky, mokřady a suché oblasti, bude přísněji regulováno a omezeno nebo povoleno pouze s určitým CO2 kreditem. Aby se údajně zabránilo suchu a šíření suchých oblastí, budou se používat chemické a technické prostředky k zásahům do přírodních procesů této země. Tím se biosféra ještě více zničí, což je jedním z cílů technokratů. Cílená likvidace rostlinných druhů pomocí chemikálií a jejich nahrazení geneticky modifikovanými, nesamostatně se množícími rostlinami, které nejenže nemají žádnou přidanou hodnotu, ale navíc zničí přírodní rovnováhu.

16. Podporovat mírové a inkluzivní společnosti pro udržitelný rozvoj

Rozšiřují se monopoly síly, aby se pomocí násilí a vydírání vnutily národům světa destruktivní a umělé sociální koncepce. To povede k útěku a občanským válkám. Tradice a jakákoli individualita národů jsou potlačeny, aby mohla vzniknout jednotná světová společnost. Historické památky a umělecká díla zmizí z dohledu veřejnosti. Prosazuje se také světové náboženství, v němž se od lidí očekává, že se podřídí satanským praktikám. Povinné míšení ras se prosazuje proto, aby se z etnických skupin dlouhodobě vytratila jakákoli individualita. Smíšená manželství jsou odměňována body a vyšším společenským postavením. Jednotlivci by již neměli mít možnost opírat se o své kulturní základy. Aby se maximalizoval zmatek, jsou roboti s umělou inteligencí a uměle vytvořené varianty pohlaví společensky zrovnoprávněny a propagovány. Pod záminkou nejlepšího zájmu dítěte mohou uvedené orgány snadněji odebírat děti z rodin, které jsou vůči vládě kritické.

17. Posílit způsoby realizace a oživit globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

Struktura za OSN je vedoucím orgánem a má veškeré rozhodovací a výkonné pravomoci. Národní státy zaniknou poté, co infiltrované vlády zafungují jako hromosvody pro lidi a jako průkopníci, a pak doslouží. Všechny národní zákony a soudnictví se stanou zbytečnými, protože budou existovat pouze z jedné centralizované struktury v podobě umělé inteligence.

Plán elit byl prokouknut. Chtějí nás dovést do dystopické budoucnosti, v níž budeme zbaveni veškeré svobody. Národní struktury, které by nás měly ve skutečnosti chránit, se proti této agendě nebouří a staví se tak proti lidem. Není divu, protože každá vláda je dnes již infiltrována a maximálně závislá na globalistických strukturách, které ovládají i měnový systém. Chtějí, aby se lidé zcela vzdali svých svobod a přijetím nového světového řádu vydali svou budoucnost napospas zkáze. Je na nás, na celém lidstvu, abychom se proti této agendě postavili, a to dříve, než bude pozdě.

 

Zdroje a další informace:
Agenda 2030 – die Wurzel der aktuellen globalen Krisen
https://rumble.com/embed/v3tc9zg/?pub=1r1v2m
https://www.vereinwir.ch/un-agenda-2030
Alles geschieht vor unseren Augen! UN-Agenda 2030 (Das trojanische Pferd!)

Redakce

Sdílejte článek:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (14 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
11 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye:  :good:  :negative:  :scratch:  :wacko:  :yahoo:  B-)  :heart:  :rose:  :-)  :whistle:  :yes:  :cry:  :mail:  :-(  :unsure:  ;-)