29.6.2022
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Výroční dezinformace NCOZ 2021 a stále fungující policejní web

Sdílejte článek:

JINDŘICH KAREL

Národní centrála proti organizovanému zločinu zveřejnila „Výroční zprávu za rok 2021“, ve které se zmiňuje vedle dalšího také o extremismu.

V onom dezinformačním paskvilu se uvádí vedle dalších tvrzení také následující rádoby senzační sdělení … „Za rok 2021 lze v oblasti extremismu a terorismu identifikovat hlavní bezpečnostní výzvy, a to sice vznik a rozvoj radikálních online komunit a pokračující krizi spojenou s pandemií nemoci Covid 19. Situace oproti roku 2020 zůstala prakticky beze změny. Nadále charakter trestné činnosti ovlivňuje pandemická situace, relativně méně je případů vyhrožování závažnými násilnými trestnými činy vůči osobám aktivně podporujícím opatření, včetně ústavních činitelů. Pokračuje rostoucí trend trestné činnosti ve virtuálním prostředí, a to napříč problematikou terorismu a extremismu. Obdobná situace byla patrná i ve světě. Radikální online komunity sdružují prostřednictvím různých decentralizovaných platforem radikální jednotlivce či skupiny na základě sdílených cílů, zájmů, obvykle i ideologie. V rámci těchto komunit je výrazný radikalizační potenciál. Pandemická krize přeměnila dosavadní charakter projevů extremistických hnutí. V reakci na opatření se vyskytuje relativně nový model protestního sociálního hnutí založený na sdružování v online prostředí a následně široké spektrum protestních akcí od shromáždění s relativně vysokou účastí i podporou násilných skupin přes různé druhy obtěžování osob veřejně známých jako zastánců opatření až po protiprávní jednání spočívající ve vyhrožování a zastrašování. Zmíněné online komunity či komunity ve virtuálním prostředí tvoří bezpečnostní výzvu se složitým řešením. Obvykle jsou komunity decentralizované, jedná se o více vrstev komunikačních kanálů, které nemusí tvořit ani totožní uživatelé, vyskytují se na různých platformách, spojuje je pouze společný cíl, ideologie či přesvědčení. Obvykle bývá prostřednictvím těchto kanálů sdíleno i know-how, příručky k výrobě výbušnin, nebezpečných materiálů, zbraní na 3D tiskárnách, návody a motivačně-mobilizační texty či manifesty k provedení útoku. Politicky extremistická hnutí obecně ustoupila od pořádání veřejných akcí. Jedná se o krátkodobý jev, především s ohledem na nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19. Výjimku tvoří stále se vyvíjející spektrum odpůrců opatření, které lze za jistých podmínek vnímat jako hnutí ( obecný pojem tzv. antivakcinační hnutí ), a to i s jistými nenávistnými projevy. Pravicově extremistické hnutí se s výjimkou Národní a sociální fronty a Dělnické mládeže výrazně neprojevovalo. Jednotlivci i skupiny se obecně hlásí k podpoře tzv. antivakcinačního hnutí a kritice vládních ( globálních ) opatření, kromě jiného lze rovněž zmínit rostoucí podíl nenávistných projevů vůči židovské komunitě. Levicově extremistické, anarchistické a radikálně environmentální hnutí se rovněž výrazněji neprojevovalo. Radikální environmentalisté prosazují i nadále kampaň proti užívání fosilních paliv, všeobecný zájem veřejnosti podněcují i skrze akce doprovázené často protiprávním jednáním.“

Dovoluji si ve vztahu k výše uvedenému odkázat na Ministerstvo vnitra, které vyčerpávajícím způsobem definovalo, co je to extremismus. Zmíněné ministerstvo uvádí, že pojmem extremismus jsou označovány vyhraněné ideologické postoje, které vybočují z ústavních, zákonných norem, vyznačují se prvky netolerance, a útočí proti základním demokratickým ústavním principům, jak jsou definovány v českém ústavním pořádku. Dále uvedlo zmíněné ministerstvo, že mezi tyto principy patří úcta k právům a svobodám člověka a občana ( čl. 1 Ústavy ), svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát ( čl. 1 Ústavy ), nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního státu ( čl. 9 odst. 2 Ústavy ), svrchovanost lidu ( čl. 2 Ústavy ), volná soutěž politických stran respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů ( čl. 5 Ústavy ), ochrana menšin při rozhodování většiny ( čl. 6 Ústavy ), svoboda a rovnost lidí v důstojnosti a právech, nezadatelnost, nezcizitelnost, nepromlčitelnost a nezrušitelnost základních práv a svobod bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního a sociálního původu, příslušnosti k národnosti nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení ( čl. 1, čl. 3 Listiny základních práv a svobod ). Zmíněné ministerstvo dále uvádí, že extremistické postoje jsou způsobilé přejít v aktivity, které působí, ať již přímo nebo v dlouhodobém důsledku, destruktivně na stávající demokratický politicko – ekonomický systém, tj. snaží se nahradit demokratický systém systémem nedemokratickým ( totalitním nebo autoritářským režimem, diktaturou, anarchií ). Tímto typem aktivit se zabývá Bezpečnostní informační služba na základě zákona č. 153/1994 Sb., dle § 5 písm. a).

Ve vztahu k aktivitám, které se vymezovaly v roce 2020, 2021 a vymezují i nyní nejenom vůči porušování lidských práv, ale také vůči pokračující destrukci vztahů mezi veřejností a státem se nestalo, aby v rámci takových vymezujících aktivit probíhalo mezi aktivisty vyměňování informací či šíření příruček/návodů na výrobu výbušnin, apod.. Skandalizace občanů, kteří se domáhají oprávněně práv, garantovaných jim zákonem je ubohou aktivitou stran státu, který není schopen obhájit extremistické projevy, kterými šikanoval, zastrašoval a segregoval větší skupinu obyvatel České republiky. Lidé, kteří se spojili, aby dali najevo nesouhlas s nekompetentním vedením země při zvládání zásadních výzev, kterým česká veřejnost čelila, sdíleli mezi sebou informace nikoliv o tom, jak vyrobit výbušniny, nýbrž informace o konání protestních shromáždění, informace o rozhodnutí soudů v České republice a v zahraničí, a také sdíleli informace a autentická prohlášení představitelů České republiky, Ústředních orgánů státní správy České republiky a různých, českým státem podporovaných individualit, které vehementně horovaly pro povinné očkování, tvrdý postoj vůči neočkovaným občanům, odmítání zdravotní péče, atd..

V tom ohledu nelze nevzpomenout na jistého lékaře ( Nemocnice Motol ), který veřejně volal po zásahu proti demonstrantům, kteří protestovali proti restriktivním covidovým opatřením. Přitom zahrnoval Policii takovými adorismy, jako „Vážená policie“, atd.. Stranou nezůstala ani doktorka práv Alena Paví pero, nyní exministryně financí, která veřejně prohlásila, že se musí neočkovaným lidem znepříjemňovat život. Do skupiny zastánců povinného očkování se zařadil také chemik, exministr financí, který se dožadoval povinného očkování, a takový požadavek sobecky odůvodňoval svojí svobodou. A takových výkvětů demokracie existuje více.

Nelze odhlédnout od faktu, že Česká republika byla v roce 2020 pod vedením nadvlády estébáků, komunistů a levicově ražených subjektů, které se nezaobíraly ( stejně jako v historii ) právy lidí, zákonnými normami, natož Ústavou. V důsledku ovládnutí policie a justice došlo v České republice právě pod vedením estébáka k zavedení protiústavního pořádku, který trvá dosud.

Na paměti musíme mít také to, že je to justice, která dlouhodobě pomáhá směřování České republiky do totalitního spektra, a to například svým výjevem o politické užitečnosti či neužitečnosti politických stran a hnutí ve vztahu k jejich právu na podílu ve veřejném prostoru/veřejné diskusi a soutěži o politickou moc.

Stranou dezinformačního paskvilu NCOZ 2021 pak zůstala činnost policie jako takové ve vztahu k zásahu do práva shromažďovacího. Za zmínku stojí uzávěry okresů, které byly zneužity k potlačení migrace českých občanů v rámci České republiky, a které zároveň „posloužily“ diktatuře k zadržení demonstrantů, mířících na demonstraci do Prahy. Byla diktatura estébáka Babiše, která zavedla pro účely cestování v zemi faktický propustkový systém. Naprosto bez povšimnutí dezinformační policejní scény zůstala akce policie, při které bylo uzavřeno pražské Václavské náměstí, v důsledku čehož se nemohly občané zúčastnit řádně ohlášené demonstrace. Sama policie uvedla, že se tak stalo bez příkazu či jiného autoritativního rozhodnutí. To lze vnímat jako jednoznačný svévolný represiv ozbrojené bezpečnostní složky státu vůči obyvatelstvu, a lze takové jednání chápat podle mého názoru jako téměř teroristické.

Dezinformační paskvil NCOZ 2021 nezmiňuje v otázce extremismu ani vybízení nespokojených občanů z České republiky. K takovému jevu přitom došlo nejenom při úředním jednání v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy ( úřednice se následně za své výroky omluvila ), ale k takovému vybízení došlo i stran jisté státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství Praha – východ, která prý říká každému, kdo je v ČR nespokojený, aby se vystěhoval, a přitom argumentuje svým synem, který se rád vrátil ze Švédska do ČR.

Ona Výroční dezinformace, postavená na skandalizaci a démonizaci odpůrců restriktivních ( často nesmyslných ) opatření, znamenajících pro mnohé lidi sociálně existenční potíže, a která byla příčinou rozvratu společnosti v pojetí mezilidských vztahů, zmiňuje ( jako vděčné téma ) nenávist vůči židovské komunitě.

V souvislosti s domáháním se respektování lidských práv, která porušovala vláda estébáka a následně vláda profesora jsem nezaznamenal ani jednou jakékoliv nenávistné projevy vůči židovské komunitě. Samozřejmě nelze vyloučit, že někdo z celkového počtu tří až pěti milionů občanů, kteří byli šikanovaní, může o židovské komunitě smýšlet kriticky, ale to je každého jednotlivce právo, smýšlet o různých věcech svým způsobem.

Ovšem pokud je postaveno uvažování o skupinách obyvatel na základě jednání nebo uvažování jednotlivce, tak v tom případě musím s politováním konstatovat, že došlo k projevu nenávisti naopak stran židovské komunity vůči neočkovaným občanům a občanům, kteří se vymezovali vůči restriktivním opatřením estébákovo vlády. K takovým projevům došlo opakovaně stran starosty Městské části Praha Řeporyje, který o sobě rád hovoří jako o synkovi židovského obchodníka, a který zároveň vyzýval k terorizování neočkovaných. Jedná o tutéž osobu, která se ( podle advokáta Sokola ) nechala slyšet, že dožene spolu s kolegy jistou umělkyni k sebevraždě, a která uvedla v reakci na sebevraždu dotyčné umělkyně prohlásila, že se jim to (!) povedlo (!). O horším a špinavějším šíření zla a nenávisti jsem nikdy neslyšel. Z pohledu paušalizace a hloupého pravidla kolektivní viny lze tedy tvrdit, že to byla naopak židovská komunita, která se projevovala nenávistně vůči občanům, kteří se domáhali svých práv.

Z výše uvedeného je zřejmé, že NCOZ coby odnož státního aktéra vydala Výroční zprávu za rok 2021, obsahující záměrně nepravdivé, a přitom neobsahující pravdivé a pro utvoření objektivního názoru potřebné informace, čímž se dopustila dezinformování příjemců takových informací. To má za následek vznik základu pro zahájení kroků, směřujících k odstranění takové Výroční zprávy z veřejného prostoru pro její závadovost, a je na místě zabývat se zrušením webu, který takto špínovitý materiál umožňuje šířit.

Co se týče údajného obtěžování zastánců očkování, a dalších údajných aktivit, tak k tomu si dovoluji jen krátce připomenout, že aktivistická scéna ( pravděpodobně díky početnosti ) našla způsoby, jak vidět, poslouchat a analyzovat informace protistrany. Z toho je zřejmé, že obtěžování kohokoliv je nadbytečné a bylo by kontraproduktivní.

Republice zdar!

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (19 votes, average: 4,95 out of 5)
Loading...
https://pravyprostor.net/wp-content/uploads/2022/05/JAROBANNER2.jpg
6 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)