19.1.2023
Kategorie: Exklusivně pro PP, Společnost

Nové světové zřízení globalistů: 2. Nefilimové a kříženci

Sdílejte článek:

JANE KAUFMAN

Doktorka psychologie, Laura Sanger, PhD. říká, že boj dobra proti zlu se táhne již od pradávna. Postupem let nabýval na intenzitě a v současné době se zdá, že došlo k jeho vyvrcholení. Byli jsme ovšem na to všecko upozorněni předem. V Bibli, ve druhé knize Timotea, kapitola 4:3-4, se říká, že: „Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch. Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.“

Dnes je útok na nás zesilován ze všech stran. Zrovna nedávno, za dob povinné karantény museli křesťané bojovat i o to, aby se mohli zúčastnit bohoslužeb v kostele. V Kalifornii jim zakázali v kostele zpívat. Nový anglický král Charles dnes dokonce veřejně vyhlašuje, že má v úmyslu zrušit jejich Anglikánskou církev, což je, jakoby zrušil Anglii. Přikázal vedoucím církevním hodnostářům, aby se církev sama zničila.

To všecko se děje proto, že tak zvaní Nefilimové, kteří usilují o zničení našeho člověčenství, naší lidské podstaty a o ovládnutí světa, zkouší završit jejich staletý plán. Nefilimové, jak již bylo řečeno v minulém vydání tohoto článku, jsou podle Židů záhadní tvorové, napůl lidé, napůl duchové. Jsou to údajně hybridní potomci andělů, kdysi vyhnaných z nebe. To, že tito vypuzení andělé jsou ve skutečnosti ďáblové, to určitě víme.

Dobrovolnými Hostiteli Nefilimů jsou Kazaři. Kazaři, kteří si dnes říkají „Židé“ se těmto temným bytostem propůjčili a pomáhají jim k zavedení jejich Nového světového řádu (NWO), také zvaného Great Reset. Být Hostitelem Nefilimů není to stejné jako posedlost; posedlí lidé neví o spirituálních bytostech, které je ovládají, kdežto Hostitelé je na sebe přijali dobrovolně.

Boj mezi Bohem a Satanem

Zde se jedná o pradávný boj, který začal již v ráji. Když se Adam a Eva provinili proti přání Boha a jedli ze zakázaného stromu vědění, pak Bůh prohlásil, jak je dokumentováno v knize Genesis 3:14-15: Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: „Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i divokými zvířaty. Po všechny dny svého života polezeš po břiše a žrát budeš prach. Rozpoutám také nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvým a jejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu.“

Jinými slovy, boj mezi lidmi a hadem-Satanem byl tím určen i s jeho výsledkem. Nakonec Satana přemůžeme, ale mnoho z nás na to zahyne. A to je přesně, co se děje dnes, kdy tento boj (možná) vstoupil do své poslední fáze.

Satan se tomuto rozhodnutí zkoušel za každou cenu vyhnout tím, že se snažil zamořit lidskou rasu všemi způsoby, které znal. S použitím padlých andělů zkoušel změnit lidskou genetiku, jen aby zabránil narození Mesiáše. Padlí andělé se spojili s lidskými ženami, které pak přivedly na svět jejich děti, což už nebyli lidé, ale byla to hybridní rasa, neboli Nefilimové. Nefilimové jsou potomci Satana; byli stvořeni k jeho podobě.

Přesto se nepodařilo docílit žádané, protože Ježíš Kristus se přese všecky intriky narodil.

Biblická Enochova kniha nás vybavuje dalšími podrobnostmi. Zde se dovídáme, že 200 těchto padlých andělů sestoupilo na horu Hermon s cílem zničit Boží království. Chtěli vytvořit svoji vlastní lidskou rasu a převzít Bohu vládu nad světem. Je to symbolicky řečeno, protože když se podíváme na význam hebrejského slova „Hermon“ (Starý zákon byl psán v hebrejštině), tak to slovo pochází od kořene „haram,“ což znamená „naprosto zničit, zruinovat, eliminovat.“

Starozákonní Ezau měl vnuka, který se jmenoval Amalek a tento byl hybridního rasového původu. Amalek zdědil po svém dědovi nenávist k pravému Israelitovi, Jakubovi a všem jeho potomkům a tato nenávist se táhne skrze celou historii lidstva. Následovníci a potomci Amaleka byli naprosto nemilosrdní ve svých útocích na Jakubovy potomky, když tito opouštěli Egypt. Amalek a jeho lidé rovněž praktikovali blízké příbuzenské sňatky, aby si zachovali spojení s Nefilimy, což činí dodnes. Tito lidé se berou pouze mezi sebou.

Původní plán musel být změněn

Když se Satanovi nepodařilo změnit lidskou genetiku natolik, aby tím zabránil narození Mesiáše, čímž válku prakticky prohrál, rozhodl se pro změnu plánu. Jeho současný plán je zničit všecky ty, kteří následují Ježíše Krista a ten zbytek nadobro zotročit a zdeptat. Satan a jeho následovníci dobře ví, že nakonec budou sami zničeni. Proto chtějí s sebou vzít do věčného ohně co nejvíce těch, kteří dříve náleželi Bohu.

Dnes je jejich hlavní zájem zbavit nás lidství. Tito tvorové nenávidí to, že jsme byli stvořeni k obrazu božímu a proto se snaží změnit naši genetickou stavbu, změnit naše DNA, čímž nás od Boha odtrhnou a udělají z nás tvory Satanovy. Toto úspěšně docilují tak zvaným „očkováním,“ které mění genetiku a odstraňuje spojení se Stvořitelem a se Stvořením, o čemž bude pojednáváno později. Také testy na Covid jsou k tomu účelu používány, protože tyto obsahují očkování, nebo něco podobného, rovněž škodlivého.

Druhá kniha Koloským, verše 8-10, říkají: „Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie, založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost Božství a tak jste naplněni v Tom, který je hlavou každé vlády a mocnosti.“ A kniha dodává veršem 13: „Ano, i vás, mrtvé v hříších a neobřízce vašeho těla, spolu s ním obživil: odpustil nám všechny viny a smazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly proti nám. Navždy jej zrušil, když jej přibil na kříž!“

Jinými slovy, tím, že se Ježíš Kristus narodil, žil mezi námi a zemřel na kříži, tak nám vrátil pravomoc, kterou Adam a Eva předali Satanovi. Jestliže následujeme Ježíše Krista, pak máme tuto pravomoc v sobě a s její pomocí máme možnost odstranit temné spirituální síly z našich zemí.

Jak vznikli Nefilimové

Podle knihy Genesis 6:1-2 a 4: „Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.)“

Zde je důležité si uvědomit, že ti, kteří se ze spojení „Božích synů“ s lidskými dcerami narodili, byli obři. U významu „Boží synové“ není jisté, jestli jsou to lidské bytosti, nebo bytosti spirituální. Někteří učenci říkají, že tito tvorové přišli z rodu Seta, takže jsou v podstatě lidé. Set byl syn Adama a Evy, který se narodil poté, co byl Abel zavražděn Kainem. Setovi potomci a následovníci vyznávali Boha, odtud ten názor. Kdežto Kainovy dcery byly považovány za dcery lidské a bezbožné. Z toho důvodu bylo již tehdy spojení mezi těmito dvěma částmi lidstva zakázáno. Je zde ale problém, ve skutečnosti byly obě dvě strany lidé, takže jak by mohli zplodit hybridní obry!

Lepší vysvětlení skýtá kniha Jobova, 38:4-7, která říká: „Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy sborem zpívaly a všichni Boží synové jásali radostí?“

Takže „Boží synové jásali,“ což znamená, že byli přítomni již tehdy, když byla naše Země vytvořena, což bylo dávno před tím, než byla zalidněna. To znamená, že synové Boží nebyli lidské bytosti, ale spirituální.

Hebrejsky jsou „synové Boží“ vyjádřeni jako „bene Elohim,“ což v té době znamenalo něco jako „boží stvoření s vyšší úrovní zodpovědnosti, nebo oblasti působení.“ Takže se zdá, že tyto „Boží syny“ můžeme považovat za ještě vyšší stvoření, než byli andělé.

Kniha Genesis č. 6 nás informuje o padlých „božích synech,“ kteří byli zrádní a neustále se bouřili. Tito změnili Boží plán pro lidstvo tím, že změnili lidskou genetickou stavbu. Skrze pohlavní zvrácenosti, jako křížení lidstva s božstvem zústavili na zemi hybridní rasu, která není ani to, ani ono. Hebrejské slovo pro Nefilimy je „nefil,“ což znamená obr, tyran, nebo násilník. Základ tohoto slova je „nafal,“ což znamená „padlý, svržený dolů (odněkud), stíhaný, ten, který se vrhne jeden na druhého.“

Hostitelé Nefilimů

Hostitelé Nefilimů jsou ti, kteří se sami propůjčili těmto temným silám a pomáhají jim v uskutečnění jejich plánu na zničení lidstva a naší Země, protože obojí jsou stvoření Boží. Hostitele Nefilimů dnes není snadné rozeznat od běžných lidí. Už to nejsou ti obři, o kterých se píše v biblických knihách. Dnes jsou stejní jako zbytek populace a je možno je rozeznat pouze podle jejich vlastností a možná do jisté míry podle fyzického vzhledu.

Co se týče jejich zjevu, tam figurují čtyři ukazatele, z nichž aspoň tři musí být přítomny, aby určovaly někoho za Hostitele. Tyto vlastnosti jsou:

(1)vysoká postava, i když toto může být velice klamné, protože dnes se kvůli hormonům, přidávaným do potravy rodí stále větší lidé; (2)značná síla; (3)šest prstů na rukou či na nohou; (4)červené vlasy.

Zrzavé vlasy, které má hodně lidí nestačí; k nim se musí přidružit ještě aspoň dva další znaky, aby mohl být někdo považován za Hostitele. Takže ne všichni zrzaví lidé k nim patří. Je ale rozhodně zvláštní, že se tak ujala móda barvit si vlasy na zrzavo, že prakticky není k sehnání přirozeně hnědá barva. Je to snad pokus o zastření této charakteristiky?

Je možno připojit ještě pátý znak: změnu genetického DNA kódu, jenže i to je zkresleno tím, že genetický kód mají dnes změněni všichni očkovaní a mnoho testovaných na Covid.

Mnohem lépe je možno určit Hostitele pomocí jeho chování, kdy ze seznamu 19 vlastností a sklonů musí být přítomny aspoň tři, když ne více, aby bylo možno někoho prohlásit za Hostitele Nefilimů. Tyto povahové rysy jsou následující:

(1)chlípné chování a pohlavní neukázněnost; (2)lháři, kteří záměrně překrucují pravdu; (3)nestálost ve vztahu kvůli manipulativnosti a ponižování druhých; (4)vzbouřenecká povaha, neuznávající zákony; (5)pýcha a drzé chování, které nepodléhá běžným požadavkům; (6)mstivost a neúměrný vztek; (7)účast v čarodějnictví, nebo zájem o ně a o okultní záležitosti; (8)násilnické činy, které neberou v úvahu práva druhých; (9)nedostatek lítosti za své činy; (10)přílišné zaobírání se smrtí a symbolismem; (11)přehnaný pocit vlastní důležitosti a správnosti; (12)nečestnost v obchodě a sklony ke korupci.

Zbývající body do 19 samy o sobě určují Hostitele Nefilimů ať už kdo má, či nemá kterékoliv předtím popsané vlastnosti a fyzické známky. Tyto jsou:

(13)pohlavní zvrácenost, včetně pedofilie, znásilňování druhých a bestialita; (14)obchodník s dospělými či s dětmi; (15)kanibal; (16)zrádce; (17)účast na čarodějnických rituálech s pohlavními činy, nebo s krvavými obětmi; (18)provozovatel obětování lidských bytostí; (19)zotročuje druhé.

Kříženec, neboli hybrid

Kříženci jsou v tomto případě lidští míšenci s tvory, kteří mezi lidi nepatří. Dělí na dva typy: (1)vylepšení tvorové a (2)smíšeniny různých druhů. Vylepšení tvorové jsou vylepšeni o umělou inteligenci, nebo jiné technické vymoženosti. Ti, kteří jsou smíšených druhů jsou zplozeni při luciferských rituálech pro početí.

Základem rituálu pro početí byly pokusy německého válečného zločince, Dr. Josefa Mengele, který po válce přešel do Ameriky, kde v klidu pokračoval ve své práci. V Americe si říkal Dr. Green. Mengele byl údajně nejen vědec, ale také čaroděj. Lidé jeho druhu dobře vědí kdo jsou jejich spřízněnci, jsou o tom vedeny dokonalé záznamy. Jejich spřízněnci jsou členové oněch třinácti „královských“ pokrevních rodin, což jsou generační satanisté a z jejichž řad jsou vybírány dívky, pro pozdější zplození Nefilimů.

Rituál pro početí je nastaven tak, že v určité přesně určené době jsou dáni dohromady dva lidé, z nichž jeden je z „královské krve.“ Jejich pohlavní spojení je plánováno na čas, kdy jsou po celém světě prováděny krvavé lidské oběti Satanovi. Údajně jsou tím soustředěny síly temných spirituálních bytostí na tyto dva lidi a otěhotnění, ke kterému v důsledku toho dojde, vyprodukuje dítě, křížence, který má namísto dvou vláken DNA, vlákna tři. To třetí vlákno je duchovní sféra.

Jestliže se narodí dcera, ta se okamžitě stane majetkem luciferského kultu a je dána na vychování cizím lidem, kde je vystavována traumatickým zážitkům prakticky od svého narození, ve formě jednak pohlavního zneužívání, mučení a účasti na satanských rituálech. Kvůli těmto strašným zážitkům se často jejich osobnost rozdělí, někdy i rozvětví. Mengele do jednotlivých oddělených částí přiváděl temné bytosti, které pak dívku ovládaly.

Když je takovému děvčeti 13 let, je plně připraveno k tomu, aby se stalo matkou, která přivede na svět dalšího křížence, Nefilima. Její těhotenství je způsobeno duchem! (Toto není blíže vysvětleno) Současné generace Nefilimů už nejsou obři. Údajně jsou to velice inteligentní a krásní lidé.

Satan takto buduje armádu kříženců, protože se připravuje na velkou válku, jak je popsána v biblické knize Zjevení, část 16 až 19. Kdy k této bitvě dojde a jestli vůbec k ní dojde, to nikdo neví.

Říká se, že Ukrajina je líheň Nefilimů. Co když je válka na Ukrajině přesně ta válka, kterou kniha Zjevení popisuje? Co když na Ukrajině se právě rozhoduje boj mezi dobrem a zlem?

Návod k tomu, jak se ochránit dává biblická kniha Efeských, 6:10-18:

Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách.

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni pancířem spravedlnosti a obuti připraveností kázat evangelium pokoje. Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho Zlého. Vezměte si také přilbu spasení a meč Ducha, jímž je Boží slovo. Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté.”

 

Redakce

Sdílejte článek:
Velmi špatnéŠpatnéPrůměrnéDobréVelmi dobré (11 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...
15 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-) 
 

Adblock Detected

Velká část našeho provozu je hrazena primárně z reklam, prosíme, zvažte vypnutí ad-blocku. Děkujeme.

Refresh Page
x